Author Topic: ตำรวจภาค2 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย (ภาพประกอบ 10 ภาพ)  (Read 267 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ตำรวจภาค2 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย (ภาพประกอบ 10 ภาพ)

ตำรวจภาค2 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย
     
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นางปทุมทิพย์ สุภานันท์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่น1 ณ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา
วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี
     
ตำรวจภูธรภาค2 ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปใน
อนาคต โดยเชื่อว่าหากมีการหล่อหลอมพฤติกรรมและฝึกทัศนคติที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนแล้ว
เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพรู้จักสิทธิและหน้าที่ รู้จักหน้าที่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเสริมสร้างความมั่นคงของชาติได้

จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาชนพิทักษ์ไทยขึ้น เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีทัศนคติยึดมั่นในชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักสามัคคี รักหมู่
คณะ รู้จักเคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัย เคารพในสิทธิของผู้อื่น เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตัว และรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ
     
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
โดยนำเยาวชนอายุระหว่าง 8 – 14 ปี จำนวน 320 คน จากโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม
จังหวัดชลบุรี เข้าฝึกอบรมครั้งนี้ หลังฝีกอบรมตำรวจภูธรภาค2 ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรม
พร้อมติดตามผลระยะยาว รวมถึงการรวมกลุ่มกันทำประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป
   
นางปทุมทิพย์ สุภานันท์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่คณะกรรมการ
ดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย ตำรวจภูธรภาค2 ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2 ภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะครู
อาจารย์ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เจ้าที่ตำรวจ ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกัน
จัดการฝึกอบรมเยาชนพิทักษ์ไทยขึ้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญของ
เด็กยาวชน ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้การฝึกอบรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล และ
หน่วยงานหลายฝ่าย ทำให้เยาวชนที่ฝึกอบรมครั้งนี้นำความรู้ ทั้งภาควิชาและภาคปฏิบัติจากคณะวิทยากร
มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่ออยู่ในกรอบแห่งความดี อันนำมาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมส่วนรวม
และเป็นปัจจัยหนึ่งในเสริมสร้างความมั่นคงของชาติสืบต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ