Author Topic: เมืองพัทยาร่วมกับศูนย์การศึกษาในและนอกระบบจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  (Read 200 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
เมืองพัทยาร่วมกับศูนย์การศึกษาในและนอกระบบจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

เมืองพัทยาร่วมกับศูนย์การศึกษาในและนอกระบบจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ปลูกฝัง
ให้เด็กละเยาวชนของชาติมีใจรักการอ่านหนังสือ

(25 มิ.ย. 60) พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2560 โดยมีนางนิษฐา บุญธรรม หัวหน้าฝ่ายสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือ
ข่ายการศึกษา สำนักการศึกษาเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งในพิธีเปิด
ห้องสมุดครั้งนี้มีกิจกรรมการแสดงมากมาย อาทิ นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ Forever in
our Hearts,Forver our King”

ประกอบด้วย นิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดชฯ การแสดง
ของนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา 6 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอบางละมุง คณะกรรม
การสถานศึกษา ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ ครู ผู้ปกครอง และนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย อำเภอบางละมุง จำนวน 150 คน เข้าร่วมงาน ณ อาคารห้องสมุดเมืองพัทยา
การศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ ดำเนินงานการจัดงาน
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2560 โดยใช้ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งภายใน
งานได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านในหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ Forever in our Hearts,
Forver our King” เพื่อน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดชฯ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีย์ต่างๆ นานับการเพื่อปวงชนชาว
ไทยทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟัง
ปัญหาและหาทางแก้ไขจนสามารถกล่าวได้ว่า “ไม่มีพื้นที่ไหนในประเทศที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราช
ดำเนินถึง” จากการทรงเยี่ยมราษฎรทำให้เกิดโครงการตามพระราชดำริต่างๆ มากมายทั้งด้านเกษตร ด้าน
ชลประทาน ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านคมนาคมฯลฯ ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระองค์
ทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจกจนเกิดเป็นโครงการต่างๆ กว่า 4,000 โครงการทั้งหมดนั้น ก็เพื่อ
ยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนของพระองค์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถเลี้ยงตนเองได้โดยไม่เบียด
เบียนผู้อื่น ตามที่พระองค์ทรงได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจา

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์       
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว