Author Topic: ร.ร.มพย. 9 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนของชาติ  (Read 100 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2985
    • Email
ร.ร.มพย. 9 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนของชาติ

ร.ร.มพย. 9 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนของชาติ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่หลงผิดติดยาเสพติด

(23 มิ.ย.60) นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 9 โดยมีนายอุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ซึ่งมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา
นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)

สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและนโยบายของเมือง
พัทยา ในอันที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬา มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่หลงผิดติดยาเสพติด ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้
ประกอบด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,684 คน โดยแบ่งนัก
กีฬาและกองเชียร์ออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีชมพู สีเขียว สีแดง และสีฟ้า ซึ่งได้เริ่มการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 จนถึงวันนี้ (23 มิ.ย 60) โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 12 ประเภท
ประกอบด้วย กีฬาวิ่งอุ้มลูกบอลฟุตบอล วิ่งเก็บของ เหยียบลูกโป่ง โยนบอลลงห่วง แตะบอลเข้าประตู ชักเย่อ
วิ่งเปี้ยว แฮนด์บอล วอลเลย์บอล เซปัก-ตะกร้อ ฟุตบอล และกรีฑา

โดยในช่วงเช้านั้นเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยมีขบวนพาเหรดของเหล่านักกีฬาและกองเชียร์ของ
แต่ละสี เดินรอบสนาม เพื่อให้ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร รวมถึงคณะครู อาจารย์ ประชาชนในชุมชน และ
ผู้ปกครองได้ร่วมชมความสวยงามของขบวนพาเหรด จากนั้นเคลื่อนขบวนเข้าสู่ปะรำพิธีเพื่อเข้าสู่พิธีการ พร้อม
ชมการแสดงชุดพิเศษจากนักเรียนในเรียน และต่อด้วยการแข่งขันในรายการต่างๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่าง
คึกคัก สนุกสนาน และได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนในชุมชนวัดโพธิสัมพันธ์เป็นอย่างมาก

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่