Author Topic: สภาเมืองพัทยา ใส่ใจสถานศึกษา เดินหน้า...ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร มพย.5  (Read 192 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
สภาเมืองพัทยา ใส่ใจสถานศึกษา เดินหน้า...ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร มพย.5
ครั้งที่ 5 พร้อมชูนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา

(22 มิ.ย.60) เมื่อเวลา 13.30 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย
นายโชฎึก โชติกำจร นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรหัสรังสี นายเฉลิม ประสาททอง
สมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)

โดยมีนายมนตรี กาญจนภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชนซอย 5 ธันวาชุมชนเพนียดช้าง ชุมชนชุมสาย และ
คณะครูอาจารย์ นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน
ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา
ทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งความต้องการของโรงเรียน เพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวแก้ไขปัญหา

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านเนินพัทธยาเหนือ เป็นโรงเรียน
ประชาบาล จัดตั้งโดยการบริจาคที่ดินของนายแสวง ทรงจำปา และนายวินัย อุทัยแย้ม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2494
จัดปลูกสร้างโดยคณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ บ้านเนินพัทธยาเหนือ กระทั้งปี 2521ได้โอนเข้าสังกัดเมืองพัทยา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา โดยมี นายมนตรี กาญจนภักด์
เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน และ นางนงนุช รักษา นางสาวอังสุมารินทร์ อนุติ เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 ซึ่งเปิดเรียนในระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 1,552 คน โดยมีวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รู้ รักษ์ความเป็นไทย ประหยัด ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดอกไม้ประจำโรงเรียน
คือ "ดอกเข็ม" เปรียบได้กับความฉลาดหลักแหลมคล้ายกับลักษณะของดอกเข็ม โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธ
ยาเหนือ)ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นเยาวชนที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย มีความเสมอภาค มีความภาคภูมิใจในความ เป็นไทย รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมชอง
ชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ควบคู่ความรู้ อันเป็นสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ลูกเหลือง
ฟ้าทุกคนที่มี โอกาสเข้ามา ศึกษาในสถาบันการศึกษานี้ จงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหาความรู้ ให้ประสบความสำเร็จในด้านการ
ศึกษา และประกอบอาชีพสุจริต

ซึ่งในวันนี้สภาเมืองพัทยา มอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) หาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการจราจร และทางเข้า - ออก รับส่งนักเรียน เพื่อลดอุบัติเหตุ และนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว