Author Topic: สำนักนายก ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี (ภาพประกอบ 8 ภาพ)  (Read 118 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2985
    • Email
สำนักนายก ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี (ภาพประกอบ 8 ภาพ)
     
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง

ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแสนสุข
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพานทอง
     
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะกวด หรือ
(Government Easy Contact Center :GECC) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
ต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการศูนย์ราชการสะดวกขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ในวันข้าราชการพลเรือน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้นำไปปฏิบัติ และให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน
       
และในวันนี้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่2 ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ให้ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินมาตร
ฐานศูนย์ราชการสะดวกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ของสำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง โดยในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลบึง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ส่วนในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

โดยมีคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ประกอบด้วย นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นางกิตติยา คัมภีร์ อดีตรองเลขาธิการ
ก.พ.ร นางมาลินี ภาวิไล และนางศิรินทร เดชาภิวุฒิ ผู้แทนศูนย์บริการประชาชนก่อนอื่นต้องขอ
ชื่นชมที่ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติอย่างที่เป็นรูปธรรมโดยการปรับปรุงพัฒนาการ
บริการให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่ ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการ และขอแสดงความยินดีที่หน่วยงานที่ได้ผ่านการคัดกรองด้านเอกสารตามเกณฑ์การสมัคร
เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact
Center :GECC) เบื้องต้นคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก จะพิจารณาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่พบในวันตรวจประเมินในส่วนที่ให้บริการ และจะนำผลการตรวจประเมินในวันนี้เข้าสู่
การพิจารณากลั่นกรองของอนุกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ทั้ง 11 คณะ ที่ตั้งขึ้นเพื่อ
ลงพื้นที่ทั่วประเทศในการตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น จำนวน 318 ศูนย์
จากหน่วยงานที่สมัครขอรับการประเมินทั้งสิ้น จำนวน 431 ศูนย์ หลักจากนั้นจะนำผลการกลั่น
กรองเข้าสู่การพิจารณาตัดสิ้นของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และจะประกาศ
ผลให้ทราบทางเว็บไซต์ WWW.psc.opm.go.th รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบภาย
ในเดือนสิงหาคม 2560  และจัดพิธีมอบโล่กับตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกให้แก่หัวหน้า
ศูนย์ราชการสะดวก ภายในเดือนกันยายน 2560 ต่อไป
     
หากหน่วยงานใดได้รับการรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก จะมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี
โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการด้วย หลังจากนั้น
หน่วยงานต้องเข้าสู่กระบวนการสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกอีกครั้ง เพื่อเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการรักษาคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ