Author Topic: เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่าน ร่วม กด Like & Share facebook เพจปรองดองเป็นของประชาชน  (Read 113 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2985
    • Email
เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่าน ร่วม กด Like & Share facebook เพจ “ปรองดองเป็นของประชาชน”

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ในการประชุมครั้งที่ 3/2560       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจ
ในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง "ความสามัคคีแห่งหมู่คณะ" ณ ที่นี้หมายถึง ความปรอง
ดองสมานฉันท์ พร้อมเพียงกันแห่งหมู่คณะ ในการดำเนินชีวิต หรือในการทำกิจการงานโดยชอบ
ธรรมร่วมกัน ความสามัคคีแห่งหมู่คณะอย่างนี้ ย่อมช่วยให้การดำเนินชีวิต หรือประกอบกิจการงาน
ได้ถึงความสำเร็จ ความเจริญ และสันติสุขได้เป็นอย่างดี

ความสามัคคีปรองดอง นั้น คือ การรู้จักประนีประนอมยอมกันไม่ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งกัน รู้จักตกลง
กันด้วยไมตรีจิตส่วน ความสมานฉันท์ นั้น ก็คือ ความร่วมใจกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งหมู่คณะ
ในการดำเนินชีวิต หรือในการทำกิจการงาน โดยชอบธรรมร่วมกัน

เชิญมาร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งหมู่คณะ ในการดำเนินชีวิต หรือในการทำกิจการงาน
โดยชอบธรรมร่วมกัน เพียง กด Like & Share facebook เพจ “ปรองดองเป็นของประชาชน”
เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง แล้วเราจะเดิน
หน้าไปพร้อมกัน

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว