Author Topic: เมืองพัทยาจัดลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนตามแผนฯ การเบิกจ่าย  (Read 115 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2985
    • Email
เมืองพัทยาจัดลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนตามแผนฯ การเบิกจ่าย

เมืองพัทยาจัดลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนตามแผนฯ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
เพื่อนำสู่การปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการบริหาร
การจัดการบ้านเมืองทีดี โดยมีป.ป.ช.ของจังหวัดชลบุรีภาคประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน

(1 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนให้เป็นตามแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2560 โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
ลงนามฯ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ เป็นการบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานระหว่าง ผู้บริหาร
เมืองพัทยาและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 15 หน่วยงาน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อ
ให้มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและนโยบายของเมืองพัทยา โดยมีคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา
รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ป.ป.ช.ของจังหวัดชลบุรีภาค
ประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้

ด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้รับนโยบายจากรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ของ
ประเทศไทยในการบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐสู่ประชาชน จึงได้มอบหมายให้หน่วย
งานในสังกัดเมืองพัทยา รวม 15 หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการบริหารและเบิกจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ทั้งงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลและเงินงบประมาณเมืองพัทยา
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 นำเสนอคณะผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาเมือง
พัทยา สำหรับใช้เป็นแผนการดำเนินงานและใช้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เพื่อทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคที่ล่าช้า และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป

เพื่อให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีประมาณ 2560 เป็นไป ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนให้เป็นตามแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการบริหารและเบิกจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานระหว่าง ผู้บริหารเมืองพัทยาและ
หน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา รวม 15 หน่วยงาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน การบริหารราชการ
ให้ประสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและประชาชนพลเมืองย่อมต้องอาศัยการวางแผน การจัด
สรรงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติสิ่งสำคัญที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติสามารถลงมือปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตรง
ตามแผนที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสูด เพื่อประชาชน

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว