Author Topic: วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ ม.บูรพา อบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ (ภาพประกอบ 9 ภาพ)  (Read 241 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ ม.บูรพา จัดอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ (ภาพประกอบ 9 ภาพ)

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ ม.บูรพา จัดอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ
     
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ “The best professional salesmen” พร้อมด้วยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วีรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณชยศาสตร์ ม.บูรพา นายกิตติชัย คุณปลื้ม รองนายก
เทศมนตรีเมืองแสนสุข นางสุพัทภรณ์ หิรัญวรรณ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
และนางสุดใจ ผ่องแผ้ว ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ชลบุรี จำกัด ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม
ชั้น8 วิทยาลัยพาณชยศาสตร์ ม.บูรพา
     
จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ชลบุรี จำกัด เทศบาเมืองแสนสุข จัดฝึกอบรมหลักสูตรสุขยอดนักขายมืออาชีพ “The best professional salesmen”
หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต่อยอดให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ เสริมกำลักรับเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
       
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้แนวคิดมาจากนายฐาปน ศิริวัฒนภักดี ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)
จำกัด ส่วนกลางที่ให้แง่คิดว่าเซลล์แมน ขายสินค้าสำคัญมากที่เป็นผู้ทำให้สินค้าขายได้ นอกจากนั้นวิทยาลัยพาณิชย
ศาสตร์ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเซลล์แมนทั้งสอนและฝึกอบรมให้กับกลุ่มประชาชนต่างๆ มานานแล้วจึงจัดอบรม
หลักสูตรสุดยอดนักยายมืออาชีพ “The best professional salesmen” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และเพิ่มพูน
ทักษะด้านการขายกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนการขาย และนักวางกลยุทธ์การขาย
ตั้งแต่กระบวนการหารายชื่อลูกค้า จนถึงขั้นปิดการขาย และการบริการหลักการขายอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรอีกด้วย
     
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรสุขยอดนักขายมืออาชีพ “The best
professional salesmen”  เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี จำกัด และจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐ
กิจชุมชนจังหวัดชลบุรี ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้ดำเนินต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน และรองรับการ
พัฒนาในพื้นทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งหนึ่งในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจ หรือการประกอบอาชีพ
นั้น ทักษะที่สำคัญประการหนึ่งคือ การเป็นนักการขายมืออาชีพ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมสำหลับบุคคลทั่วไป นิสิต ผู้ที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว และผู้ที่คิดเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยมีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 4 วัน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา มีผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการแล้วร้อยกว่าคน โดยจังหวัดชลบุรีมีความมั่นใจว่าทีมคณาจารย์ พร้อมนิสิตระดับปริญญาโทและเอก ด้านบริหาร
ธุรกิจของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พร้อมให้คำปรึกษา พัฒนาบริการ
วิชาการ พัฒนางานวิจัย พัฒนาแบบจำลองธุรกิจ เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตอลดจนสนับสนุนกิจ
กรรมที่ตอบแทนชุมชน สังคม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ