Author Topic: คณะทำงาน รมช.กระทรวงเกษตรฯติดตามปัญหาสะพานปลาอ่างศิลา (ภาพประกอบ 9 ภาพ)  (Read 259 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
คณะทำงาน รมช.กระทรวงเกษตรฯติดตามปัญหาสะพานปลาอ่างศิลา (ภาพประกอบ 9 ภาพ)

คณะทำงาน รมช.กระทรวงเกษตรฯ  ตรวจติดตามปัญหาสะพานปลาอ่างศิลา
     
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสะพานปลาอ่างศิลา ณ สะพานปลา
อ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้พลเอก ทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะ
ทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจและติดตาม
สถานการณ์ปัญหาของสะพานปลาอ่างศิลา โดยมีนายทวีป กรณียกิจ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา
นายวินัย พ้นภัยพาล กำนันตำบลเสม็ด ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 14 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้รับมอบหมายในการ
แก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ในเรื่องการจัดหาพื้นที่รองรับชั่วคราว โดยมีกำหนดจะก่อ
สร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ไม่เกิน 20 ตันครอส ได้ดำเนินการจัดทำประมูลงานไปแล้ว 4 ครั้ง

ปรากฏว่าไม่มีผู้มายืนเอกสาร ยกเลิกวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงได้สอบถามผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบว่าราคากลางที่กำหนดไว้ 7,200,000 ล้านบาทต่ำไปไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
กระบวนการในการทำงาน เป็นลักษณะงานเฉพาะไม่สามารถใช้วิธีการทำงานโดยปกติได้ ต้องใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรเฉพาะในส่วนของงานทะเล ซึ่งการคำนวณราคากลางของเทศบาลฯ คิดจาก
การทำงานปกติ แต่การทำงานก่อสร้างสะพานต้องใช้กระบวนการทำงานพิเศษ เช่น การใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร และการทำงานตามระยะเวลาน้ำขึ้น น้ำลง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามข้อเท็จจริง
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ใช้วิธีการทำงานตามข้อเท็จจริงมาคำนวณราคากลาง โดยใช้เครื่องจักร
เฉพาะทางทะเล โป๊ะพร้อมรถขุด PC 200 เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ ซึ่งสามารถเทียบเคียงคำนวณราคา
กลางได้ 10.0 ล้านบาท ซึ่งจะนำเข้าประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

เพื่อขออนุมัติขอใช้เงินสะสม และเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา จะดำเนินการจัดหา
ผู้รับจ้าง ตามวิธี e-Auction โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อ จัดจ้างครั้งที่ 4 นอกจาก
นี้ในการดำเนินการก่อสร้างสะพานปลาอ่างศิลานั้น ก็จะต้องจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มพ่อค้า
แม่ค้าที่ขายของทะเลบนสะพาน เพื่อหาทางออก เนื่องจากหวั่นเกรงจะส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อน
ถึงค่าใช่จ่าย และรายได้ในครัวเรือน เพื่อรอการก่อสร้างสะพานของทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาแล้วเสร็จด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ