Author Topic: เมืองพัทยาเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา (ภาพประกอบ 5 ภาพ)  (Read 266 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
เมืองพัทยาเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา (ภาพประกอบ 5 ภาพ)

เมืองพัทยาเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา จอมเทียน เพื่อคืนพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชนและความสวยงามของชายหาด

(26 เม.ย.60) พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุม คณะทำงาน
จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า บนทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา โดยมีพลตรี ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์
รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยพลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะกรรมการ
จัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
พิจารณาการปรับปรุงผังผู้ประกอบการชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน พร้อมการแก้ไขปรับปรุงประกาศ
เมืองพัทยา(ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน

ตามที่เมืองพัทยาได้ประกาศใช้ประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางเตียงผ้าใบบริเวณชายหาด
พัทยาและชายหาดจอมเทียน คณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบที่สาธารณะชาย
หาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัยแก่นักท่องเที่ยวที่มามาพักผ่อนหรือเที่ยวชมชายหาด ตลอดจนการดูแลให้บริการร่มเตียงชายหาดซึ่งอยู่
ในที่สาธารณะชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนในพื้นที่เมืองพัทยามาอย่างเนื่อง

โดยได้มีการประชุมหารือเพื่อร่วมกันแนวทางการปรับเปลี่ยนการกางร่มเตียงผ้าใบของผู้ประกอบการชายหาดพัทยา
จอมเทียน เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำเร็จเสร็จสิ้นสุด
ลุล่วงโดยเร็ว จึงได้ร่วมกันพิจารณาประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชาย
หาดและชายหาดจอมเทียน ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่กางร่มเตียงผ้าใบ ตามอัตรา
ส่วนพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนผันใหม่ของพื้นที่ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน โดยผู้ประกอบการร่มเตียงสามารถ
กางร่มเตียงได้ 1 ล็อค ต่อ 1 ราย ในขนาดพื้นที่ 9?7 เมตร ห้ามกางร่มเตียงทิ้งไว้ จะกางร่มเตียงได้เฉพาะมีลูกค้า
เท่านั้น

และห้ามตั้งโต๊ะ ห้ามจำหน่ายอาหารในพื้นที่เป็นอันขาด พร้อมทั้งกำหนดให้หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธ-พฤหัสบดี
โดยทุกเย็นวันอังคารผู้ประกอบการจะต้องขนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ และจะสามารถขนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่ได้ใน
ช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี อีกทั้งจะให้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนจุดกางร่มเตียงปีละหนึ่งครั้งโดยวิธีจับสลาก พร้อมมอบหมาย
ให้สำนักการช่างออกแบบการกางร่มเตียง พร้อมจัดหารถล่อนทรายหรือรถพลิกผืนทรายมาทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟู
ชายหาดพัทยาให้สวยงามเหมาะสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ซึ่งมติในที่ประชุมพิจารณาให้นำร่างประกาศ (ชั่วคราว) ฉบับนี้ทดลองใช้ เพื่อสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในการจัด
ระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียง บริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน ให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม เพื่อคืนพื้นที่
ชายหาดสาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นสถานที่พักผ่อน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาเที่ยวเมืองพัทยา ก่อนจะประกาศใช้ ประกาศเมือง
พัทยา เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดและชายหาดจอมเทียน ต่อไป
*****************************

ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์

ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว