Author Topic: เปิดตัวโฆษกเมืองพัทยานำทีมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานเชิงรุก (ภาพประกอบ 6 ภาพ)  (Read 306 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
เปิดตัวโฆษกเมืองพัทยานำทีมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานเชิงรุก

นายกเมืองพัทยามีคำสั่งแต่งตั้งโฆษกเมืองพัทยาเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของเมืองพัทยา การชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่เกิดความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆ อันก่อเกิดผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายแก่เมืองพัทยา
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลตามวัตถุ
ประสงค์

จึงได้แต่งตั้ง พลตำรวจตรีพินิต มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
เป็นโฆษกเมืองพัทยา โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา เป็นผู้ประสานให้ข้อมูลต่างๆ
แก่โฆษกเมืองพัทยา เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เป็นไป
ทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอก เพื่อแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การบริหาร และภารกิจของเมืองพัทยา รวมทั้งพิจารณาในการจัดทำ
กิจกรรมต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ ปรับภาพลักษณ์เชิงรุกการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์
โดยได้มีการประชุมร่วมกับทีมงานประชาสัมพันธ์มอบนโยบายการทำงาน ให้ปรับเปลี่ยนทัศน
วิสัยมุมมองใหม่ ทำพัทยาให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่
นักท่องเที่ยวและชี้แนะการทำงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อ
เมืองพัทยา