Author Topic: ชลบุรี จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ภาพประกอบ 6 ภาพ)  (Read 282 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ชลบุรี จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

ชลบุรี จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
     
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการการศึกษา 2559
ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่
ประสบอุทกภัย และทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กและเยาวชน ได้มอบหมายให้มูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
เพื่อให้เยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร มีความกตัญญูต่อครอบครัว ชาติ
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาให้นำความรู้ความสามารถไป
ช่วยกันพัฒนาบ้านบเมืองของเราให้เจริญกว้าหน้าต่อไป
     
สำหรับจังหวัดชลบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง จำนวน 3 ทุน ได้แก่ นายเจษฏา พร้อมศรี ศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี เด็กชายอัครชัย สุขห่วง ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญประทีป
วิทยาคาร อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และเด็กหญิงพรปวีร์ สุขห่วง ศึกษาระดับประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ