Author Topic: อบจ. จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาพประกอบ 7 ภาพ)  (Read 378 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
อบจ. จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาพประกอบ 7 ภาพ)

อบจ. จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559
ในกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ณ ป่าชายแลนข้างสวน
เฉลิมพระเกียรติราชินี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     
สืบเนื่องจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาภาวะมลพิษที่
รุนแรงจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตและประชาชนอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 มีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์
และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ได้ตรัสเตือนให้พสกนิกรร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยถือ
เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติมิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัย
ของโลกด้วย จากพระราชดำรัสดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534
ประกาศให้ทุกวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประกอบกับในปี พ.ศ. 2559 สมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดทำโครงการ
“Green for MOM” รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักกักดีและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2 ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน เช่น ป้องกันการพังทลายของดินที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของ
ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้เคียงช่วยเพื่อพื้นที่ตามชายฝั่ง เป็นต้น
     
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และโครงการ“Green for MOM” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการฟัง
การบรรยายและการปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ณ ป่าชายเลนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และการอบรมเรียนรู้การดำรงอยู่ของปะการังและการปลูกปะการังเขากวาง  ณ แหลม
แสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 โดยกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยว
ข้อง รวมทั้งสิ้น 500 คน โดยใช้สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นสถานที่เข้าค่ายต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ