ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี > ข่าวสารประชาสัมพันธ์.....จังหวัดชลบุรี

ชาวชลบุรี ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคนใหม่

(1/1)

อำพล...ครับ:
ชาวชลบุรี ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคนใหม่
     
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็นไปตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคนใหม่
ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
     
วันนี้(1 ต.ค. 59) เวลาประมาณ 09.30 น.นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย
นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมามาถึงจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่กราบไหว้
สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี เช่น หอพระพุทธสิหิงค์ฯ วัดสวนตาล ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสิน อนุสาวรีย์รัชกาลที่5 และสิ่งศักดิ์สิทธิในศาลากลางจังหวัดชลบุรี และศาลพระพรหม
ในจวนผู้ว่า ส่วนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ได้มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ได้มีหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดสระแก้วได้เดินทางมาส่ง เพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วย
       
สำหรับประวัตินายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เกิดเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ.2505 สำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหา
บัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประวัติการรับราชการ ในปี พ.ศ.2527 ปลัดอำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่นในปีพ.ศ.2546 เป็นนายอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จากนั้นในปี พ.ศ.2547 เป็นนายอำเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว จากนั้นในปี พ.ศ.2548 เป็นผู้อำนวยการกองการสื่อสาร กรมการปกครอง จากนั้น
พ.ศ.2550 เป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ต่อมาในปี พ.ศ.2552 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร จากนั้น
ในปี พ.ศ.2553 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จากนั้นในปี พ.ศ.2555 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
สระแก้ว และในปี พ.ศ. 2559 รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version