Author Topic: ชาวชลบุรี ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคนใหม่ (มีภาพประกอบ 4 ภาพ)  (Read 3509 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ชาวชลบุรี ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคนใหม่ (มีภาพประกอบ 4 ภาพ)

ชาวชลบุรี ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคนใหม่

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวาระเรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายนักปกครองสูง จำนวน 34 ราย

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งใหม่ โดยให้ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัด
จันทบุรี และ ให้นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชลบุรี

และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาถึงที่จวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในเวลา 17.30 น. ส่วนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ได้มีข้า
ราชการ ทหาร ตำรวจ สส. นักการเมืองท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน ได้มาอวยพรกันเป็นจำนวนมาก
พร้อมกันนี้ได้มีชาวอุดรได้ร่วมตัวกันประมาณ 100 กว่าคน ได้เดินทางมาส่ง เพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วย


สำหรับประวัตินายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2498 ได้สมรสกับ นางบุศราวดี เอกชัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ด้านการศึกษาชั้นประถมศึกษาจบจากโรงเรียนเกษมวิทย์ จังหวัดชลบุรี ได้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่โรงเรียนชลราษฎรบำรุง  และศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในระดับชั้น ปวช.จากนั้นได้ไปศึกษา
ต่อระดับปริญญตรี คณะรัฐศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญโท คณะรัฐศาสตรมหา
บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้เข้ารับการฝึกอบรม อบรมหลักสูตรนายอำเภอ
รุ่นที่ 31 อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 33 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 ส่วนการ
รับราชการเริ่มในปี พ.ศ.2522  เป็นปลัดอำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม เป็นตำแหน่งแรก พอในปี
พ.ศ. 2533 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอสีชัง จังหวัดชลบุรี
ส่วนในปี พ.ศ.2535 ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี
จากนั้นในปี พ.ศ.2536  นายอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ.2536 มาดำรงตำแหน่งนาย
อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้ง  กรมการปกครอง
ในปี พ.ศ.2544 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ในปี พ.ศ.2545  ปลัดจังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ.2551
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในปี พ.ศ.2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ.2553  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี และในปี พ.ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
« Last Edit: ตุลาคม 05, 2016, 04:45:55 PM by อำพล...ครับ »