Author Topic: จังหวัดชลบุรี จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (ภาพประกอบ 8 ภาพ)  (Read 419 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
จังหวัดชลบุรี จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (ภาพประกอบ 8 ภาพ)

จังหวัดชลบุรี จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
     
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดชลบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
       
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน กระทรวงมหาดไทยได้รับมาปฏิบัติขับเคลื่อนขยายผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น การสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ และการแก้ไขความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงมหาดไทย
มอบหมายให้จังหวัดชลบุรีจัดทำโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี” ซึ่งเป็น
จังหวัดนำร่อง
     
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี เป็นการนำหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคในจังหวัด ผนึกกำลังกันเพื่อให้บริการเชิงรุก ในลักษณะของเคาน์เตอร์บริการ (Counter Service)หรือจัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ เข้าไปให้บริการถึงพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ใช้
บริการ เพื่อขับเคลื่อนสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน พัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางดำเนินการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     
นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้จัดทำโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน จังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อเป็นการนำบริการของส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐ ทุกส่วนราชการหรือทุกกระทรวง
ออกให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายในกิจกรรมที่ประชาชนมีความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
ลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการทำงานหรือเป็นหัวใจของการ
ปฏิบัติงาน งานทุกงานจะต้องเป็นไปเพื่อรับใช้และให้บริการประชาชน โดยให้คำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
การประสานความร่วมมือ ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเกชนทุกฝ่าย ในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความ
เข้าใจแกประชาชนอย่างถูกต้อง โดยข้าราชการฝ่ายปกครอง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทเป็นตัวจักรสำคัญ

ที่มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวต่อการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สำหรับโครงการดังกล่าว มีสาระสำคัญหลายประการ เช่น การจัดกลุ่มงานบริการของส่วนราชการต่างๆ ที่มีลักษณะเดียวกันไว้รวมกัน
เพื่อความสะดวก คล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการ เช่น งานทะเบียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้บริการตั้งแต่เรื่องเกิดรวมไปถึงเรื่อง
บ้าน ที่ดิน ไฟฟ้า ประปา จดทะเบียนรถ ห้างร้าน นิติบุคคลชำระภาษี กลุ่มแรงงาน ความต้องการแรงงาน และแนะแนวอาชีพ การให้
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง งานสวัสดิการ แจกเบี้ยยังชีพ มอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุงและมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ การมอบทุน
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและรถจักรยาน ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ พลังงาน ให้คำปรึกษากฎหมาย
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความเดือนร้อน จำหน่ายสินค้า OTOP ธงฟ้าราคาประหยัด ทุกส่วนราชการในจังหวัด ทั้งส่วนกลาง
ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ โดยยึดถือความต้องการของประชาชนเป็น
เป้าหมายสำคัญ
     
นอกจากนี้ ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้จัดประชุมร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านและ ผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ต่อไป

ขอขอบคุรข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ