Author Topic: นครสวรรค์ จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา (ภาพประกอบ 6 ภาพ)  (Read 389 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
นครสวรรค์ จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

นครสวรรค์ จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
     
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย อธิการบดี
สถาบันพลศึกษา นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ และรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขต
สุโขทัย และผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 20 นครสวรรค์พลบดีเกมส์ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี
     
โรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เยาวชนมีมีความถนัดและความ
สามารถพิเศษทางกีฬาให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมแสะพัฒนาด้านกีฬา ซึ่งจะเป็นกากรเตรียมพร้อมและผลิตนักกีฬา
ให้มีความสามารถและศักยภาพในการเข้าร่วมการแข่งจันกีฬาระดับชาติและนานาติต่อไป
     
ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้ง สถาบันการพลศึกษา มุ่งเน้นให้นักกีฬาเกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและยกระดับการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย สู่ระดับนานาชาติ พร้อมยกมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสนามแข่งขัน ด้านอุปกรณ์
การแข่งขัน ด้านผู้ตัดสินกีฬา ด้านระบบการรับสมัครเข้าแข่งขัน และด้านระบบการสรุปและประมวลผลการแข่งขัน
     
นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ได้รับเกียรติจากสถาบันการพลศึกษา ให้ดำเนินการจัดการแข่งกีฬาโรงเนียรกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์
พลบดีเกมส์” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2560 โดยจักการแข่งขันทั้งสิ้น 30 ชนิดกีฬา ซึ่ง
ดำเนินการภายใต้คำขวัญที่ว่า “สามัคคี สปีริต มิตรภาพ”
     
จังหวัดนครสวรรค์ มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากแต่เดิมว่า “ปากน้ำโพ” โดยปรากฏมาต้องแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
มีแม่น้ำ ปิด วัง ยม น่าน ไหลมารวมกันจนเกิดเป็นต้นแม้น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิง
วัฒนธรรมที่น่าศึกษาและเรียนรู้ เช่น บึงบอระเพ็ด ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา วัดคีรีวงศ์ วัดวนนาถบรรพต แหล่งท่องเทียว “ตามรอย
พระพุทธเจ้าหลวง” เสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์ เทวสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่
ทับทิม และมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีคู่ชีวี “ชาวปากน้ำโพ” ตรุษจีนปากน้ำโพที่มีตำนานยาวนานกว่า 100 ปี รวมทั้งประเพณี
พื้นบ้านมากมาย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ เมื่อได้มาเยือนจังหวัดนครสวรรค์

ปริญญา/ข่าว/ภาพ