Author Topic: โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL (ภาพประกอบ 13 ภาพ)  (Read 385 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL (ภาพประกอบ 13 ภาพ)

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบ..เก่งและดี ปีหนึ่ง

(29 ก.ค. 59) ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นายจิรศักดิ์ จิตสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบ..เก่งและดี ปีหนึ่ง ประจำปี
การศึกษา 2559 โดยคณะครูอาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อ สนองพระราชดำริองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ที่ทรงดำริว่า สมาชิกทุกคนมีดีอยู่ในตัว หากได้รับโอกาส ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ประกอบกับความมุ่งมั่น
ตั้งใจจริงของตัวเอง ตามกรอบแนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับ จะช่วยให้เยาวชนวัยรุ่นพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการเรียน และ
ความประพฤติ จนสามารถเป็นIDOL ของเพื่อนๆ ซึ่งถ้ากระแส TO BE NUMBER ONE IDOL ประสบความสำเร็จจะเป็น
แรงจูงใจ ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE หันมาเอาใจใส่และรับผิดชอบด้านการเรียน และดูแลตนเองให้มี
พฤติกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

นายจิรศักดิ์ จิตสม กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
เพื่อเฟ้นหาต้นแบบเยาวชนสู่ ความเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดให้ โดยการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่เป็นสมาชิก TO BE
NUMBER ONE ที่ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 คน ชาย 3 คน หญิง 7 คน นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 คน ชาย 2 คน หญิง 12 คน รวม 24 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับเขต
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นี้

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจ และร่วมชม ร่วมเชียร์ น้องๆ เยาวชน ต้นแบบ..เก่งและดี ปีหนึ่ง ครั้งนี้ค่ะ
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพัพัฒน์
ภาพ : นายธนภัทร ชาวสวน