Author Topic: ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน (ภาพประกอบ 5 ภาพ)  (Read 364 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน (ภาพประกอบ 5 ภาพ)

ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
     
วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     
จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายก
เมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
ชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
     
สำหรับในที่ประชุมนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมหลายเรื่อง
โดยเริ่มที่การรายงานของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต3 และสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้รายงานถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความ
เดือนร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม จำเป็นต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม ส่วนเรื่องต่อมาเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบิน และอากาศยาน
จากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

ได้รายงานถึงมาตรการ และดำเนินการอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติการป้องกันและลดความเสี่ยง พร้อมรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
รวมถึงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในบ้านเรือนและชุมชน จากนั้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้รายงานในที่
ประชุมเรื่องผลการดำเนินงานของศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดชลบุรี ว่าขณะนี้มีแรงงานต่าง
ด้าวมาจดทะเบียนประมาณแสนกว่าคน และจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการเตรียมการในจดทะเบียนใหม่ให้กับแรงงาน
ต่างด้าวสำหรับผู้ที่มีบัตรสีชมพูอยู่แล้ว จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานถึงโครงการส่งเสริมพัฒนา
การเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 ปี 2559 เป็นการจัดงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559 และสนับสนุนการ
คัดกรอง เด็กอายุ 30 และ 42 เดือน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนับสนุนให้ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีและใช้
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM)
และสามารถ download คู่มือได้ที่ http://bie.mop.go.th/biechild/   

จากนั้นโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
“สามมุขเกมส์” ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ขณะนี้จังหวัดชลบุรี ได้เตรียมความพร้อมไว้
ทุกๆด้าน เพื่อรองรับทัพนักกีฬากว่า 6,000 คน ร่วมทั้งนักกีฬาจากต่างประเทศด้วย จากนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
ได้รายงานการจัดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ในวันที 5 กรกฎาคม 2559 ณ
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นการรายงานผลการดำเนินการของ คสช.
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมณฑลทหารบกที่ 14 ได้รายงานถึงการลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานที่สำคัญของรัฐบาลและ คสช.ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในห้วงเวลาที่ผ่านมา
     
นอกจากนี้ ในที่ประชุม ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เริ่มที่ว่าที่ร้อยตรี สุรพล ไพศาลศิลป์ เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดระยอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี แทนนายไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง ต่อมาร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งแรง
งานจังหวัดชลบุรี แทนนายวิวัฒน์ ตังหงส์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่วนรายต่อมานายเกรียงไกร จันทรถิรยืนยง จัดหางานจังหวัดนครปฐม ย้ายมาดำรงตำแหน่งจัดหางานจังหวัดชลบุรี แทน
นายพิชิต นิลทองคำ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดนครปฐม

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ