Author Topic: ส.ปชส.ชลบุรี ฝึกอบรมเรื่องการพิษภัยบุหรี่และพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์  (Read 387 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ส.ปชส.ชลบุรี ฝึกอบรมเรื่องการพิษภัยบุหรี่และพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

ส.ปชส.ชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพิษภัยบุหรี่ และ(ร่าง) พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
   
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดชลบุรี และเตรียมความพร้อมในการ
จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดชลบุรี ในรุ่นที่ 3
ณ ห้องพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     
นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องบุหรี่ ก่อผลกระทบต่อ
สังคมไทยหลากหลายรูปแบบทั้งปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งปัญหาสุขภาพและสังคม บุหรี่มิใช่สินค้าธรรมดา
ปัญหาจากการสูบบุหรี่นั้นมีมูลค่าหาศาล มากกว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการผลิต โดยควันบุหรี่ก่อให้เกิดผลเสีย
แก่สุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ ซึ่งอาจทำให้เกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอื่นไน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุกรียังทำให้เกิดโรคบางโรค เช่น โรคหอบ หืด หรือโรคภูมิแพ้มีอาการกำเริบขึ้น
ซึ่งนโยบายด้านการดูแลเยาวชนให้ปลอดบุหรี่ ควรสร้างโอกาสให้เยาวชน ได้เรียนรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ เพื่อรู้เท่าทัน
ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และสภาพแวดล้อม พบเห็น
กลุ่มผู้สูบบุหรี่ตามสถานที่สาธารณะทั่วไป
     
สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีได้นำกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชลและเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช) จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจากนางยุพิน กีรติพงศ์พันธ์ ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพานทอง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องพิษภัยของบุหรี่และ (ร่าง) พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบฉบับใหม่นอกจากนี้ในที่ประชุมได้คัดเลือก หัวหน้าอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดชลบุรี
อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ