Author Topic: เมืองพัทยาลง ให้บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพและเวชปฏิบัติ (ภาพประกอบ 10 ภาพ)  (Read 428 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
เมืองพัทยาลง ให้บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพและเวชปฏิบัติ (ภาพประกอบ 10 ภาพ)

เมืองพัทยาลงพื้นที่ถึงชุมชนเพื่อให้บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพและเวชปฏิบัติ
ครอบครัวแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการฟื้นฟูสภาพ


ภายใต้ “โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ บริเวณตลาดแม่ละออ (ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม)
ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
"โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา" ภายใต้สโลแกน “เข้าถึงเพราะห่วงใย..
เข้าใกล้ดุจญาติกัน” โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องในชุมชนวัดบุณย์กัญจนารามและ
พื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

ส่วนบริการสารณสุข สำนักการสาธารณสุข ได้รับอนุมัติโครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาล
เมืองพัทยา ประปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพและเวชปฏิบัติ
ครอบครัวแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการฟื้นฟูสภาพในเขตชุมชน
เมืองพัทยา รวมทั้งดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและให้การช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยรับส่งต่อจากโรงพยาบาลและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการเดิน
ทางมารักษา ลดความแออัดของสถานพยาบาลและการจราจรในเขตเมืองพัทยา ทั้งยังสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพของญาติผู้ป่วยให้มากขึ้น โดยมีแผนการปฏิบัติงานรวม 12 ครั้ง

โดยการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนฟรี
ในโครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ณ บริเวณตลาดแม่ละออก (ชุมชนวัดบุณย์
กัญจนาราม) ในเวลา 09.00 น.–14.15 น. เปิดให้บริการด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้อง
ต้นแก่ประชาชนในเขตเมืองพัทยา อาทิ ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความรู้ดันโลหิต
เจาะเลือด เพื่อตรวจหาน้ำตาลและไขมันในเลือด ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยทีมแพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไป พร้อมทั้งอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พื้นบ้าน ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพวิเคราะห์เครื่องสำอางค์
ตรวจสุขภาพ พร้อมให้ความด้าน ทันตกรรม แจกยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน ตรวจสุขภาพฟัน
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ยาป้องกันเห็บ หมัด ให้แก่สุนัขและแมว

ซึ่งเมืองพัทยาจะมีการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพกับโครงการ “หมอถึงบ้าน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา” แบบนี้ในครั้งต่อไปกับทุกชุมชนในเขตเมืองพัทยาเพื่อให้ประชาชน
ชาวเมืองพัทยามีสุขภาพที่ดี

***************************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
ฝายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว