Author Topic: โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555 (มีภาพประกอบ 7 ภาพ)  (Read 1556 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2749
    • Email
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555 (มีภาพประกอบ 7 ภาพ)

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555

(13 ม.ค.54) พลเรือโทเสมา สุวรรณโชติ นายพลเรือพรรคนาวิกโยธินนอกราชการ ในฐานะ
ศิษย์เก่าและคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจั
ดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555  ของโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ณ อาคาร 50 ปี
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมี นาวาเอกปรารถนา ทองศิริ ผู้จัดการฯ  นาง ศุภภาณี คลังเงิน ผู้อำนวยการฯ พร้อม
คณะครู อาจารย์โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะร่วมให้การต้อนรับ  โดยมีนักเรียน และผู้ปกครอง
ร่วมพิธีในวันนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก   

นางศุภภาณี คลังเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้
มีนักเรียน ครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน โดยกิจกรรมประกอบ ด้วยการ
มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กว่า 100 ทุน จากผู้
มีอุปการะ คุณ เป็นจำนวนเงินกว่า 58,000 บาท การแสดงกิจกรรมทางทหาร การแสดงอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และการแสดงบนเวทีของนักเรียน รวมถึงการ
แข่งขันและการตอบปัญหา ซึ่งมีของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม แจกให้กับนักเรียน
ที่เข้ารวมกิจกรรมในวันนี้อย่างมากมาย ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้
บริหาร ครู นักเรียน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอด
จนผู้ปกครองนักเรียน ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้อย่างดียิ่ง

พลเรือโทเสมา สุวรรณโชติ ประธานในพิธี กล่าวว่า เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เด็ก
และเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะต้อง
รับผิดชอบต่ออนาคตของบ้านเมือง วัยเด็กจึงเป็นวัยแห่งความหวัง เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต
เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เป็นความหวังของพ่อแม่และครอบครัว เป็นที่หวังของสังคมและประเทศ
ชาติ เด็กที่จะทำให้พ่อแม่และครอบครัวสมหวังก็คือเด็กที่ทำตนเป็นคนดี มีศีลธรรม ปฏิบัติตาม
คำสอนของพ่อแม่ และครูอาจารย์ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ประพฤติ
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นบุคล
ที่มีความรอบรู้ มีจิตใจดีงาม มีความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
มีคุณธรรม เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...พัชรพล / ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ จ.ชลบุรี  081-3401970 / 081-5770088