Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
จังหวัดชลบุรี จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาพประกอบ 7 ภาพ)

จังหวัดชลบุรี จัดงานวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า
     
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ
     
ตามมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็นระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ ผู้ทรง
พระคุณอันประเสริฐ ล้ำเลิศด้วยพระกฤษดาภินิหาร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณลันพ้น ที่ทรงปก
แผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา
     
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในนามของข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ
ตุลาการ อัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมกันมาชุมนุม ณ มณฑลพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี
และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ล้ำเลิศด้วยพระกฤษดาภินิหาร
น้อมรำลึกถึงประมากกรุณาธิคุณล้นพ้น

ที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ราษฎรทั้งปวงยังคงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอมหิทธานุภาพแห่งพระองค์ ทรงอภิรักษ์ชาติไทย และองค์พระ
ผู้ทรงราไชยศวรรยา สืบเนื่องในมหาจักรีบรมราชวงศ์ ให้สถิตเสถียรสถาพรสืบกาลนาน ของพระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณ ทรงอภิบาลบันดาลดล ให้พระบรมราชวงศ์และพสกนิกรแห่งราชอาณาจักรไทย
สุขสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคล โดยทั่วกัน
       
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรม
ราชคุณูปการแห่ประเทศ และประชาชนเป็นล้นพ้นสุดที่จะพรรณนาได้ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น
บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณ
อันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทีอน ทั้งผลประโยชน์ของประเทศ และสัมพันธไมตรีระหว่าง
กัน นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม ในส่วนความ
อุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองปละประชาชนนั้น ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการเศรษฐกิจของประเทศในรัชสมัยมั่ง
คั่งมั่นคงยิ่งกว่ายุคใดๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ได้มีการติดต่อค้าขายกับนานา
ประเทศอย่างกว้างขวางรายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็มที่ ข้าราชการได้รับพระราช
ทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากร
ทั้งภาษีอากรเก่าและใหม่ สามารถเกื้อกูลการพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็นผลให้ชาติไทยคงความเอกราช
อยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ       
92
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนมีนาคม (ภาพประกอบ 8 ภาพ)

ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2560
     
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     
จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาค
เอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี

โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ
ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรี
ทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
     
สำหรับในที่ประชุมนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุม
หลายเรื่อง โดยเริ่มที่การชี้แจ้งและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ขณะนี้ได้
ดำเนินการสำรวจและออกแบบ เมื่อการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
มีน้ำประปาเพียงพอ ส่วนเรื่องต่อมาเป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2560 (ลงทะเบียนผู้มีราย
ได้น้อย)

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียน
ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ว่าการ
อำเภอ และเทศบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ จากนั้นสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค6 (ชลบุรี) ได้ประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันส์
ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ

ท่องเที่ยวเดินทางอย่างมั่นใจทุกจังหวัดทั่วไทย คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท จ่ายเพียง 222 บาท ซื้อได้
ตั้งแต่ 15 มี.ค. - 30 เม.ย.2560 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1484 จากนั้นสำนักงานป้อง
กันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้รายงานถึงภารกิจและการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย การป้องกันไป
ห่าและหมอกควัน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้รายงานถึงผลการ
ดำเนินงานแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนัก
งานเกษตรจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนในพื้นที่ระบาดหนอนหัวดำ ซึ่งเป็น
ที่หน้าพอใจ จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยโรคหน้าร้อนในหัวข้อ รู้ทัน
โรคหน้าร้อน ซึ่งมีหลายโรง เช่น โรคอุจจาระร่วง โรงลมแดด เป็นต้น

จากนั้น กองบัญชาการช่วยรบที่1 ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เกาะจันทร์แคมป์ จากนั้น มณฑลทหารบก
ที่ 14 ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน และสุดท้ายเป็นการสรุปผลการดำเนินงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
     
นอกจากนี้ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี
ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นระหว่าง
วันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และจัดตั้งจุดตรวจหลัก
จุดบริการประชาน (จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์) ด่านชุมชน ในพื้นที่เสียงโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและเครือ
ข่ายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
93
ชลบุรี จัดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเวียนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญในการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ที่ใช้ควบคุม
และกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวลดลง หรือทำลายให้หมดไป
     
นายสามารถ ชื่นวงศา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของ
หนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยใช้แตนเบียนบราคอน ซึ่งมีพื้นที่การระบาดของหนอน
หัวดำมะพร้าว จำนวน 5,597 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิต
ขยายแตนเบียนบราคอน แล้วนำไปปล่อย ในพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำ
มะพร้าว ซึ่งการดำเนินงานได้มีการบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศูนย์ส่ง
เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี สถานศึกษา และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
     
สำหรับการจัดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวในวันนี้ มีจำนวน
แตนเบียนบราคอนที่นำมาปล่อย จำนวน 200,000 ตัว สามารถปล่อยในพื้นที่ระบาด 1,000 ไร่ ซึ่งแตน
เบียนบราคอนที่นำมาในวันนี้ ได้จากการผลิตขยายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ และเกษตรกรที่มาร่วมงานครั้งนี้ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจากตำบลหนองรี และ
ตำบลใกล้เคียง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว       
     
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอน
เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวในวันนี้ เป็นการควบคุมและทำลายหนอนหัวดำมะพร้าวให้หมดไปจากพื้น
ที่จังหวัดชลบุรี และหวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน จะได้ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันผลิตขยายแตนเบียน
บราคอน เพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งต้องปล่อยอย่างต่อเนื่องทุก
สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือน เพื่อควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี และถ้าพี่น้องเกษตรกรสามารถรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อผลิตขยายแตนเบียนบราคอนได้เองในพื้นที่
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกร เพราะ
ว่าถ้าเราสามารถลดปริมาณของหนอนหัวดำมะพร้าวลงได้ หรือทำลายให้หมดไป ก็จะทำให้ผลผลิตมะพร้าว
เพิ่มขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
94
การประชุมคณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย)

(20 มี.ค. 60) ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมและรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบ
เรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย)

โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา
คณะผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้า
ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา หัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม พร้อมสรุปรายงานผลการจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ในด้านต่างๆ
มีดังนี้

1. มาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร และเส้นทางเดินรถไปยังท่าเทียบเรือ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ตลอดจนจุดจอดรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือ ในช่วง
ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ โดยยกเลิกการจอดรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวในบริเวณลานท่าเรือ พร้อมทั้ง
ห้ามจอดรถจักรยานยนต์บริเวณด้านข้างศาลาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ เพื่อใช้เป็นจุดจอดรถรับ-ส่งนัก
ท่องเที่ยว โดยสามารถใช้พื้นที่ไหล่ทางบริเวณริมเขาก่อนถึงสี่แยกท่าเรือเป็นพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ หรือ
ตามที่ทาสีตีเส้นกำหนดจุดจอด และได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถจากสี่แยกท่าเรือ ถึงแยกทางขึ้น
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ จากการเดินรถสวนทาง เป็นการเดินรถทางเดียว ตั้งแต่แยกทางขึ้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ลงเขาผ่านประภาคารมาทางสี่แยกท่าเรือ และห้ามจอดรถในเส้นทางช่วงดังกล่าวตลอดสาย โดยให้จอดรถ
รับ-ส่งผู้โดยสารได้ชั่วคราว เท่านั้น

2.ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ตาม
แผนโครงการพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนใช้งบประมาณของเมืองพัทยา ได้แก่ การปรับปรุงสะพาน
ท่าเทียบเรือเดิม พื้นที่ 5,560 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณ 30 ล้านบาท และปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือ พื้นที่
550 ตารางเมตร งบประมาณ 25 ล้านบาท การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV จำนวน 96 จุด งบประมาณ
40 ล้านบาท ท่าเทียบเรือเร็ว จำนวน 2 ท่า งบประมาณ 15 ล้านบาท และปรับปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ 10 ไร่
งบประมาณ 97 ล้านบาท และส่วนที่ 2 ได้แก่งบประมาณที่จะขอจัดสรรจากรัฐบาล ได้แก่ การก่อสร้างสะพานท่า
เทียบเรือใหม่ ขนาด 12?380 เมตร พื้นที่ 4,560 ตารางเมตร พร้อมท่าเทียบเรือ 10 จุด มูลค่า 575 ล้านบาท และ
อาคารรับรองการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้เพื่อปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
เมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) มีความเป็นระบบเรียบร้อยได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่าง
หาผู้รับจ้างในการดำเนินงาน

ซึ่งมติในที่ประชุม นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อบังคับผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะ แต่ละรายสามารถนำเรือรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว
ได้ไม่เกินกี่ลำ และรวมไปถึงกำหนดเวลา รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ โดยจัดแบ่งเวลาให้แตกต่างกัน เพื่อ
ลดปัญหาการจราจรติดขัด รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่อง
เที่ยวตามเกาะต่างๆ ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

*****************************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
95
แถลงข่าวการจัดงานลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประจำปี 2560 (ภาพประกอบ 14 ภาพ)

แถลงข่าวการจัดงานลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประจำปี 2560 "เรารักพ่อ" ขอสืบสานวัฒนธรรมไทย

(20 มี.ค.60) เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรม
เมืองพัทยา นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน
พัทยา และนายเกรียงไกร วิไลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช

ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประจำปี 2560 "เรารักพ่อ" ขอสืบสานวัฒนธรรมไทย

โดยมีพลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ นายวิเชียร พงษ์พานิช นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา และ
แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน นี้
ณ บริเวณชายหาดแยกพัทยากลาง ถึง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช โดยเน้นความเป็นไทย รวม
ทั้งการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีในชุมชนและเพิ่ม
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

เมืองพัทยาร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา สถานประกอบการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองพัทยา
และโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง ๑๑ แห่ง เข้าร่วมจัดงาน ลานวัฒนธรรม ประจำปี 2560 "เรารักพ่อ"
ขอสืบสานวัฒนธรรมไทย

ระหว่างวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ บริเวณ ชายหาดแยกพัทยากลาง ถึง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล พัทยาบีช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็น วันอนุรักษ์
มรดกไทย” โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งถือเป็นมรดกของชาติและเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ

เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมภายในประกอบด้วยการแสดง
ผลงานด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ อาหาร และการแสดงการละเล่นพื้นบ้านวิถีวัฒนธรรมไทย
โดยฝีมือของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมทั้งกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยจากผู้ประกอบ
การแหล่งท่องเที่ยว การเดินขบวนพาเหรดวัฒนธรรมไทย 4 ภาค การเดินแบบผ้าไทยในยุคราชวงศ์จักรี ตลอด
จนกิจกรรมเน้นความไทยอีกมากมาย ที่คัดสรรความน่าสนใจและความสนุกสนานแบบไทยๆ ให้ประจักรสู่สาย
ตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวประเทศ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยสะดวกต่อผู้เข้าร่วมเดินขบวน พาเหรดวัฒนธรรมไทย 4 ภาคเมืองพัทยาจะดำเนินการ
ปิดการจราจร 1 ช่องทาง ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มจากบริเวณ
ถนนสายชายหาดแยกพัทยากลาง ถึง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช

เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสืบสานวัฒนธรรมไทย กับงานลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประจำปี 2560 "เรารักพ่อ"
ขอสืบสานวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ บริเวณชายหาดแยกพัทยากลาง
ถึง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช

*******************************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
96
ฉ่ำเย็น เล่นวิถีไทย วันไหลพัทยา มหาสงกรานต์ 12-20 เม.ย.60 นี้

14.00น. พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เดินทางไปสถานีโทรทัศน์โสภณเคเบิ้ลทีวี
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวเมืองท้องถิ่นร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยว

ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากที่จะมาท่องเที่ยวงาน"ฉ่ำเย็น เล่นวิถีไทย วันไหลพัทยา
มหาสงกรานต์" โฉมใหม่ย้อนยุคตามแบบวิถีไทย

ระหว่างวันที่12-20 เม.ย.60 และงานมหกรรมการสวนสนามทางทะเลของเรือรบนานาชาติครั้งแรก
เนื่องในโอกาสครบ50ปีแห่งการก่อตั้งอาเชี่ยน ที่หาดพัทยา ..

ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-22 พย.60นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆ ในการสร้างชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาให้ดีมากยิ่งขึ้น
97
เมืองพัทยาประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับเว็ปไซด์สายตรงนายกเมืองพัทยา

(20 มี.ค.60) เวลา 16.00 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา
เชิญประชุมหารือกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับเว็ปไซด์"สายตรงนายกเมืองพัทยา"

ทุกฝ่ายเพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติในเรื่องรับและตอบข้อซักถามจากประชาชน พร้อมรายงาน
ในเรื่องนี้มิให้เกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากเป็นสายตรงและต้องใส่ใจแทนเป็นอย่างมากซึ่งเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายรับทราบและพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

พลตำรวจตรีพินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เผยว่า พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา
ได้ชูนโยบายหลัก...เน้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขและดูแลความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนในระดับท้องถิ่นตลอด
จนอำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและโปร่งใสจึงได้เปิดช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์“สายตรงนายกเมืองพัทยา”เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์การแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ คำติชม ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านเว็บไซต์ www.pattaya.go.th และเข้าไปที่ “สายตรงนายกเมืองพัทยา”

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการประชาชน ที่มีความสะดวกและรวดเร็วสามารถให้บริการได้ตลอด
เวลาโดยมุ่งเน้นความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม พร้อมบริการแก้ไขปัญหา
ประชาชนอย่างเร่งด่วน ด้วยความเป็นมาตรฐานสากล นอกจากยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนสามารถ
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

สอบถามข้อมูลได้โดยผ่าน 1337 PATTAYA CONTACT CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง
98
เมืองพัทยานำกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ผลิตเป็นแผ่นหลังคา

ประชุมการนำกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ ผลิตเป็น "แผ่นหลังคา"

(15 มี.ค 60) พ.จ.อ.ธนาพนธ์ กระตุดนาด นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมการนำกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้
กลับมาใช้ประโยชน์ โดยเมืองพัทยาร่วมกับชุมชนบ้านเนินรถไฟ ได้จัดทำโครงการชุมชนรักขยะ
ด้วยการคัดแยกขยะ เพื่อนำกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้แปรรูปเป็นแผ่นหลังคาสีเขียว

ซึ่งมีนายมนูญ วงษ์เสนา ประธานชุมชนบ้านเนินรถไฟ ผู้แทนจากบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 221 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

กิจกรรมคัดแยกขยะต้นทางจากชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ เมืองพัทยา คู่ขนานกับ 1 โรงเรียน เป็นแนว
ทางที่เมืองพัทยาริเริ่มดำเนินกิจกรรม จากการถอดบทเรียนวิกฤติขยะ เมื่อปี 2557-2558 หลังศูนย์กำจัด
มูลฝอยเมืองพัทยา (พื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว) ไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา
โดยท่านนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ได้มีแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยให้เป็นรูปธรรม จึงเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อนำร่องกิจกรรมที่เหมาะสมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางและสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้พัทยาคาร์บอนต่ำ ซึ่งขณะนั้นชุมชน
บ้านเนินทางรถไฟ มีความพร้อมที่สุดมีผู้นำชุมชนเข้มแข็ง และคณะทำงานรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้
ความร่วมมือ ต่อสู้กับปัญหาด้านยาเสพติดมาจนประสบความสำเร็จได้รับการรับรองจากฝ่ายปกครองให้
เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด จึงได้รับโอกาสต่อเนื่องในเรื่องปัญหาการจัดการขยะในชุมชน โดยเริ่มต้น
ทำกิจกรรมคัดแยกขยะ ตั้งแต่ ปี 2558 จากการคัดแยกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ นำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก
ชีวภาพพร้อมนำกากปุ๋ยที่ครบกำหนดมาหมักกองพื้นได้ปุ๋ยอินทรีย์แห้งมาใช้ประโยชน์ ต่อยอดด้วยการ
หมักเศษกุ้งกับหัวปลาที่ไม่ได้ใช้ประกอบอาหารแล้วนำไปหมักได้น้ำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการปลูกผักไร้ดิน
(ไฮโดรโปรนิกส์) ซึ่งการลดต้นทุนค่าปุ๋ยเดิมที่เป็นเคมีสกัด เพิ่มมูลค่าด้วยคุณภาพเป็นผักปลอดสารพิษ
100% เสริมกระบวนการผลิตด้วยการใช้น้ำ Reuse

จากการบำบัดของเมืองพัทยา และลดต้นทุนไฟฟ้าระบบน้ำเวียนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย การ Reuse ถังขยะติดเชื้อสีแดงที่ชำรุดนำมาซ่อมแซมใช้ซ้ำเป็นถังขยะอันตราย รวบรวม
หลอดไฟ แก้ว กระจก และออกแบบกรงตาข่ายคัดแยกขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง
ถุงพลาสติกและกล่องเครื่องดื่ม ทุกๆ ประเภทของขยะที่คัดแยกจะมีปลายทางที่สามารถรองรับนำไปใช้
ประโยชน์ จึงเป็นที่มาของการดำเนินกิจกรรมคู่ขนานกับโรงเรียน

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลสนับสนุนนมฟรีให้กับนักเรียน ซึ่งเมืองพัทยามีโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียน
เอกชนในพื้นที่ ที่ได้รับแจกนมกว่า 15 โรง หลังจากรับประทานก็จะนำทิ้งใส่ถังขยะรวม ที่เมืองพัทยาจัด
เตรียมไว้ให้นับจำนวนรวมกันทั้งหมดแล้วกว่าหมื่นกล่อง และกล่องนมเป็นส่วนหนึ่งในน้ำหนักขยะโดยรวม
ที่เมืองพัทยาต้องใช้งบประมาณในการเก็บ ขนถ่าย และกำจัด สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา จึงต่อยอด
กิจกรรมจัดทำโครงการและใช้งบประมาณของเมืองพัทยา จัดซื้อกรงตาข่ายคัดแยกขยะรีไซเคิลทุกชนิด
โดยเฉพาะกล่องนมจากโรงเรียนและได้รับความร่วมมือคัดแยกเป็นอย่างดี

ซึ่งเมืองพัทยาจัดรถยนต์บรรทุกรวบรวมนำมาเข้าเครื่องมือบีบอัด ระหว่างบีบอัดจะมีน้ำนมที่ตกค้าง
สามารถรวบรวมจัดส่งให้ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ นำไปหมักทำน้ำหมักชีวภาพ ระหว่างนี้เมืองพัทยากำลัง
ดำเนินการก่อสร้างสถานีขยะรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ในการรับแลกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคัดแยกขยะ
ซึ่งสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเมืองพัทยาได้เช่าใช้พื้นที่อยู่และได้รับ
การประสานงานเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสาธารณะจากบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ผู้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
ด้วยวัสดุจากกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม และกล่องน้ำผลไม้) ได้ร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตาม
โครงการประเทศไทยไร้ขยะ จังหวัดสะอาด 3Rs และคัดแยกขยะต้นทาง ด้วยการจัดส่งผลิตภัณฑ์กระเบื้อง
มุงหลังคาวัสดุจากกล่องเครื่องดื่มนำมาแลกกล่องเครื่องดื่มที่ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาคัด
แยกรวบรวมได้ทั้งหมด ซึ่งในเบื้องต้นกระเบื้องมุงหลังคา 50 แผ่นแรกจะนำไปใช้มุงหลังคาที่สถานีขยะ
รีไซเคิลชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ เพื่อเป็นต้นแบบ และกระจายโอกาสส่งต่อไปใช้งานเป็นประโยชน์สาธารณะ
ในสถานที่ต่างๆ ในเมืองพัทยาต่อไป และเป็นแนวทางการสร้างโอกาสให้ อปท.อื่นๆ

โดยเมืองพัทยากำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ลานสาธารณะท่า
เทียบเรือแหลมบาลีฮาย ซึ่งภายในงานบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด จะนำทีมงานมาร่วมออกบูธเพื่อประชา
สัมพันธ์ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ และเสริมสร้างความยั่งยืนในอนาคตของการจัดการสิ่ง
แวดล้อมต่อไป

*******************************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
99
เมืองพัทยาประชุมจัดทำแผนมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ (ภาพประกอบ 8 ภาพ)

เมืองพัทยาประชุมจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในงาน
มหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

(16 มี.ค 60) ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา
มอบหมายให้นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมเตรียมความ
พร้อมด้านการจัดกำลังบำรุงและการรักษาความปลอดภัยในงานมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยมีนาวาเอกสุวัจ ดอนสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ นำเสนอแผนมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งทางบกและทางเรือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
อาทิ พันเอกสมศักดิ์ ตั้งดำรงธรรม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 เจ้าหน้าที่จากฐานทัพเรือสัตหีบ หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม พร้อมกำหนดนัดหมายประชุมย่อยในครั้งต่อไป
เพื่อจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมร่วมกันระหว่างกองทัพเรือ เมืองพัทยา และหน่วยราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้องในปลายเดือนนี้

ด้วยพันธมิตรเหล่าเรือรบจากกองทัพเรือมิตรประเทศมากกว่า 50 ประเทศ ที่จะเข้าร่วมการสวนสนามทางเรือ
โดยการเชิญบุคคลสำคัญและผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีความ
สนใจ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาและใกล้เคียงเข้าร่วมในกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ซึ่งมี
กองทัพเรือเป็นแม่งานและเมืองพัทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมระหว่าง
ประเทศที่สามารถขยายกรอบการดำเนินการให้เป็นกิจกรรมหลักในระดับประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งอาเซียนที่ประเทศไทย ที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม จัดงาน“มหกรรมทางเรือนานาชาติ” เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อ่าวพัทยา
ในที่ประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำในเรื่อง ด้าน มาตรการการรักษาความปลอดภัย ด้านรักษาความสะอาด การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การสนับสนุนเรือและรถบรรทุกสำหรับขนถ่ายขยะ การสนับสนุนจัดทำสะพานทุ่น จุดรับรองสำหรับ
กำลังพลของกองทัพเรือ การสนับสนุนติดระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การเตรียมความพร้อมรถดับเพลิง และการ
สนับสนุนจัดเตรียมสถานที่สำหรับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน เพื่อหารือแนวทางด้านวางมาตรการ
ในด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมีเหล่าเรือรบประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียน เข้าร่วม
สวนสนามทางเรือ มากกว่า 50 ประเทศ ที่นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนพาเหรดแบบคาร์นิวัลของทหารเรือ ที่ร่วม
กันโบกไม้ โบกมือทักทาย ณ ถนนสายชายหาดพัทยา รวมทั้งมีการสาธิตการช่วยเหลือตัวประกันและการช่วยผู้
ประสบภัย และเพื่อเป็นการอำนวยสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงานตลอดจนนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัย และเป็น
สร้างความอุ่นใจเมื่อเข้างาน ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัย
เข้าร่วมประชุมย่อยและบูรณาการในการปฏิบัติงานที่เป็นในทิศทางเดียวกันต่อไป

*******************************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
100
พิธีมอบสิ่งของบริจาค ร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี (ภาพประกอบ 9 ภาพ)

พิธีมอบสิ่งของบริจาค ร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี
       
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน่วยงานข้าราชการ ห้างร้าน บริษัท เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และพ่อค้าประชาชน มอบสิ่งของ
ให้กับร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ
       
ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี
ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
และบริเวณใกล้เคียง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ออกร้าน มัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี
เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณ
กุศลต่อไป
       
นางสุภาพร เทียนไขย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดงานวันรวมน้ำใจ เพื่อรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆ นำมาจัด
สรรเป็นรางวัลในการออกร้าน มัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ดังสโลแกนว่า “ขาดทุน
คือกำไร” เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็น
สาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปจัดกิจกรรม
การรับบริจาคโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบ
ภัยต่างๆ การจัดหารถจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนยากไร้ ห่างไกลโรงเรียน รวมถึงการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจนอีกด้วย
     
นายภัครธรณ์ เทียนไขย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดกิจวันรวมน้ำใจในปีนี้ ได้มีส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี
ได้มาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2559
เป็นจำนวนมาก โดยของรางวัลเหล่านี้ จำนำมาหารเฉลี่ย 9 วันๆละ เท่าๆกัน โดยในปีนี้รางวัลพิเศษ
เช่น รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องชักผ้า พัดลม เตารีด เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น และในแต่
ละวันคณะกรรมการจะนำของรางวัล ของรางวัลชิ้นลงในอ่างน้ำตั้งแต่เวลา 18.00 น.โดยจะเชิญผู้แทน
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน

ร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน ในการใส่ของรางวัลพิเศษบนเวที เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
ในการจัดงาน และผมขอเรียนเน้นย้ำให้ทุกๆท่านทราบว่า จังหวัดชลบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคือความสุขกลับสู่พี่น้องประชาชนต่อไป   
     
ส่วนผู้ที่มีความประสงค์มอบสิ่งของให้กับร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560
มอบได้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-271970

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
Pages: 1 ... 8 9 [10]