Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
สภาเมืองพัทยา ใส่ใจสถานศึกษา เดินหน้า...ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร มพย.5
ครั้งที่ 5 พร้อมชูนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา

(22 มิ.ย.60) เมื่อเวลา 13.30 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย
นายโชฎึก โชติกำจร นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรหัสรังสี นายเฉลิม ประสาททอง
สมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)

โดยมีนายมนตรี กาญจนภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชนซอย 5 ธันวาชุมชนเพนียดช้าง ชุมชนชุมสาย และ
คณะครูอาจารย์ นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน
ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา
ทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งความต้องการของโรงเรียน เพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวแก้ไขปัญหา

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านเนินพัทธยาเหนือ เป็นโรงเรียน
ประชาบาล จัดตั้งโดยการบริจาคที่ดินของนายแสวง ทรงจำปา และนายวินัย อุทัยแย้ม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2494
จัดปลูกสร้างโดยคณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ บ้านเนินพัทธยาเหนือ กระทั้งปี 2521ได้โอนเข้าสังกัดเมืองพัทยา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา โดยมี นายมนตรี กาญจนภักด์
เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน และ นางนงนุช รักษา นางสาวอังสุมารินทร์ อนุติ เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 ซึ่งเปิดเรียนในระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 1,552 คน โดยมีวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รู้ รักษ์ความเป็นไทย ประหยัด ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดอกไม้ประจำโรงเรียน
คือ "ดอกเข็ม" เปรียบได้กับความฉลาดหลักแหลมคล้ายกับลักษณะของดอกเข็ม โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธ
ยาเหนือ)ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นเยาวชนที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย มีความเสมอภาค มีความภาคภูมิใจในความ เป็นไทย รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมชอง
ชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ควบคู่ความรู้ อันเป็นสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ลูกเหลือง
ฟ้าทุกคนที่มี โอกาสเข้ามา ศึกษาในสถาบันการศึกษานี้ จงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหาความรู้ ให้ประสบความสำเร็จในด้านการ
ศึกษา และประกอบอาชีพสุจริต

ซึ่งในวันนี้สภาเมืองพัทยา มอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) หาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการจราจร และทางเข้า - ออก รับส่งนักเรียน เพื่อลดอุบัติเหตุ และนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
92
ขอเชิญร่วมส่งตัวแทน เข้ารับการคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดให้มีการคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2560

เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้ที่จะเข้าร่วมคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.เป็นแม่ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่
2.เป็นผู้อยู่ในศีลธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพ
3.ดูแลอบรมลูกด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่
4.ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
5.มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรื่องของแม่ที่สมควรยกย่องเป็นแม่ดีเป็นศรีของชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
ซึ่งเนื้อหาที่จะส่งต้องมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแม่ตนเองหรือเรื่องของตนเอง โดยต้องเป็นเรื่องจริง มีบุคคล
อ้างอิงได้ พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 ภาพถ่ายขนาดโปสการ์ด (ครึ่งตัว)
จำนวน 2 ภาพ ภาพครอบครัว จำนวน 2 ภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งให้คณะกรรมการทราบ พร้อมจัด
ทำเป็นรูปเล่มเอกสาร จำนวน 3 ชุด แนบ CD ข้อมูลประวัติ 2 ชุด จ่าหน้าซองถึง สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์
ของชาติ เลขที่ 76 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ ซอย 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3822 1124
ในวันและเวลาราชการ
93
สำนักนายก ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี (ภาพประกอบ 8 ภาพ)
     
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง

ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแสนสุข
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพานทอง
     
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะกวด หรือ
(Government Easy Contact Center :GECC) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
ต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการศูนย์ราชการสะดวกขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ในวันข้าราชการพลเรือน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้นำไปปฏิบัติ และให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน
       
และในวันนี้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่2 ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ให้ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินมาตร
ฐานศูนย์ราชการสะดวกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ของสำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง โดยในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลบึง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ส่วนในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

โดยมีคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ประกอบด้วย นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นางกิตติยา คัมภีร์ อดีตรองเลขาธิการ
ก.พ.ร นางมาลินี ภาวิไล และนางศิรินทร เดชาภิวุฒิ ผู้แทนศูนย์บริการประชาชนก่อนอื่นต้องขอ
ชื่นชมที่ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติอย่างที่เป็นรูปธรรมโดยการปรับปรุงพัฒนาการ
บริการให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่ ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการ และขอแสดงความยินดีที่หน่วยงานที่ได้ผ่านการคัดกรองด้านเอกสารตามเกณฑ์การสมัคร
เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact
Center :GECC) เบื้องต้นคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก จะพิจารณาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่พบในวันตรวจประเมินในส่วนที่ให้บริการ และจะนำผลการตรวจประเมินในวันนี้เข้าสู่
การพิจารณากลั่นกรองของอนุกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ทั้ง 11 คณะ ที่ตั้งขึ้นเพื่อ
ลงพื้นที่ทั่วประเทศในการตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น จำนวน 318 ศูนย์
จากหน่วยงานที่สมัครขอรับการประเมินทั้งสิ้น จำนวน 431 ศูนย์ หลักจากนั้นจะนำผลการกลั่น
กรองเข้าสู่การพิจารณาตัดสิ้นของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และจะประกาศ
ผลให้ทราบทางเว็บไซต์ WWW.psc.opm.go.th รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบภาย
ในเดือนสิงหาคม 2560  และจัดพิธีมอบโล่กับตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกให้แก่หัวหน้า
ศูนย์ราชการสะดวก ภายในเดือนกันยายน 2560 ต่อไป
     
หากหน่วยงานใดได้รับการรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก จะมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี
โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการด้วย หลังจากนั้น
หน่วยงานต้องเข้าสู่กระบวนการสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกอีกครั้ง เพื่อเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการรักษาคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
94
เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่าน ร่วม กด Like & Share facebook เพจ “ปรองดองเป็นของประชาชน”

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ในการประชุมครั้งที่ 3/2560       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจ
ในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง "ความสามัคคีแห่งหมู่คณะ" ณ ที่นี้หมายถึง ความปรอง
ดองสมานฉันท์ พร้อมเพียงกันแห่งหมู่คณะ ในการดำเนินชีวิต หรือในการทำกิจการงานโดยชอบ
ธรรมร่วมกัน ความสามัคคีแห่งหมู่คณะอย่างนี้ ย่อมช่วยให้การดำเนินชีวิต หรือประกอบกิจการงาน
ได้ถึงความสำเร็จ ความเจริญ และสันติสุขได้เป็นอย่างดี

ความสามัคคีปรองดอง นั้น คือ การรู้จักประนีประนอมยอมกันไม่ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งกัน รู้จักตกลง
กันด้วยไมตรีจิตส่วน ความสมานฉันท์ นั้น ก็คือ ความร่วมใจกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งหมู่คณะ
ในการดำเนินชีวิต หรือในการทำกิจการงาน โดยชอบธรรมร่วมกัน

เชิญมาร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งหมู่คณะ ในการดำเนินชีวิต หรือในการทำกิจการงาน
โดยชอบธรรมร่วมกัน เพียง กด Like & Share facebook เพจ “ปรองดองเป็นของประชาชน”
เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง แล้วเราจะเดิน
หน้าไปพร้อมกัน

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
95
เมืองพัทยาจัดลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนตามแผนฯ การเบิกจ่าย

เมืองพัทยาจัดลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนตามแผนฯ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
เพื่อนำสู่การปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการบริหาร
การจัดการบ้านเมืองทีดี โดยมีป.ป.ช.ของจังหวัดชลบุรีภาคประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน

(1 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนให้เป็นตามแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2560 โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
ลงนามฯ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ เป็นการบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานระหว่าง ผู้บริหาร
เมืองพัทยาและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 15 หน่วยงาน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อ
ให้มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและนโยบายของเมืองพัทยา โดยมีคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา
รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ป.ป.ช.ของจังหวัดชลบุรีภาค
ประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้

ด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้รับนโยบายจากรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ของ
ประเทศไทยในการบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐสู่ประชาชน จึงได้มอบหมายให้หน่วย
งานในสังกัดเมืองพัทยา รวม 15 หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการบริหารและเบิกจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ทั้งงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลและเงินงบประมาณเมืองพัทยา
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 นำเสนอคณะผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาเมือง
พัทยา สำหรับใช้เป็นแผนการดำเนินงานและใช้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เพื่อทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคที่ล่าช้า และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป

เพื่อให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีประมาณ 2560 เป็นไป ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนให้เป็นตามแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการบริหารและเบิกจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานระหว่าง ผู้บริหารเมืองพัทยาและ
หน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา รวม 15 หน่วยงาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน การบริหารราชการ
ให้ประสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและประชาชนพลเมืองย่อมต้องอาศัยการวางแผน การจัด
สรรงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติสิ่งสำคัญที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติสามารถลงมือปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตรง
ตามแผนที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสูด เพื่อประชาชน

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
96
เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทจากซานตุง (ภาพประกอบ 7 ภาพ)

เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทจากซานตุงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 31 พ.ค. 60 นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้การต้อนรับ Mr.Qi Haiqing ประธานบริหารของกลุ่มบริษัท Youxing Mr.Yao Lei ประธานบริหาร
ของกลุ่มบริษัท Youde และ Mr.Zhang Haiyun ประธานบริหารของกลุ่มบริษัท Wode จากมณฑล
ซานตุง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะจำนวน 25 คน

โดยมีนางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย
อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายวัชรพล สารสอน ผช.ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา
พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

การมาศึกษาดูงานครั้งนี้เนื่องจากคณะฯ เล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
ปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงสนใจเข้ามาศึกษาดูงานด้านการ
ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเพื่อพิจารณานำตัวแทนจำหน่ายและพนักงานในเครือบริษัทฯมาท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัลหรือตลาดincentiveในช่วงปลายปีนี่

และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างกันเกี่ยวกับความ
ร่วมมือด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นทางเมืองพัทยาและคณะฯได้มอบของที่
ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ท่ามกลางมิตรภาพที่ดีของทั้งสองเมือง
97
สภาเมืองพัทยา ปรับ ลด ขนาด การกางร่มเตียงผ้าใบชายหาด

สภาเมืองพัทยา เอาจริง..!. ปรับ ลด ขนาด การกางร่มเตียงผ้าใบชายหาด พร้อมประกาศใช้
ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน

(31 พ.ค.60) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์
ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2560 โดยมีพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์
รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วน
ราชการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมพิจารณาหาแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่
สาธารณะเมืองพัทยา

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนราชการและทุกองค์การอำนวยความ
เป็นธรรมและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบการประกอบ
การร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัยแก่นักท่องเที่ยว คณะกรรมการจัดระเบียบประกอบการร่ม
เตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา เล็งเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบร่มเตียง เป็นด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว จึงได้จัดทำประกาศ พร้อมแผนผังกำกับดูแลการประกอบกิจการร่มเตียง
ในพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา ขึ้น

และในวันนี้ได้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งพลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยาเป็นคณะ
ทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา และลงพื้นที่กำกับดูแลดำเนินการ
จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา โดยการปรับ ลด ขนาดร่มเตียง 1 ล็อค 1 ราย มีขนาด 9 X 7 ห้ามกางร่ม
เตียงทิ้งไว้ จะกางร่มเตียงได้เมื่อมีลูกค้าเท่านั้น และห้ามตั้งโต๊ะ ห้ามจำหน่ายอาหารในพื้นที่เป็นอันขาด พร้อม
ทั้งกำหนดให้หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธ-พฤหัสบดี โดยทุกเย็นวันอังคารผู้ประกอบการจะต้องขนย้ายอุปกรณ์
ออกจากพื้นที่ และขนย้ายอุปกรณ์กลับเข้าพื้นที่ได้ในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี โดยจะออกประกาศเมืองพัทยา
(เป็นการผ่อนผันชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน พร้อม
ทั้งเชิญผู้ประกอบการร่มเตียงฯ เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อชี้แจงระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบฯ เพื่อทวงคืนพื้นที่
ชายหาดพัทยา-จอมเทียน ให้กับนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมก่อนสิ้นปีนี้แน่นอน

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
98
โรงพยาบาลชลบุรีจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

โรงพยาบาลชลบุรีจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
     
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลชลบุรี
     
องค์การอนามัยโลก มีมติให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และประเทศต่างๆ
ทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ และสนับสนุนให้มีการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่ สำหรับวันงดสูบ
บุหรี่โลกในปี 2560 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดคำขวัญว่า Tobacco : a threat to
development “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา”
     
โรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 ได้จัด
กิจกรรมภายใต้คำขวัญที่ว่า Tobacco : a threat to development “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” 
ชี้ให้เห็นถึงพิษภัยที่ได้รับการการสูบบุหรี่ เช่น ภัยต่อสุขภาพ ภัยต่อเศรษฐกิจ ภัยต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
อีกทั้งให้ความรู้วิธีการเลิกสูบบุหรี่ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่อย่างถาวร นอกจากนี้ยัง
มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรี ที่สามารถลด เลิก สูบบุหรี่ ซึ่งเป็น
บุคคลต้นแบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการเลิกสูบบุหรี่ต่อไป
     
สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรี
ที่สามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่ได้ นิทรรศการเกี่ยวกับโทษและภัยจากบุหรี่ วิธีการเลิกสูบบุหรี่แบบต่างๆ
การทำแบบทดสอบวัดระดับการติดสารนิโคติน และลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกคลินิกฟ้าใส เป็นต้น

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงยาบาลชลบุรี และผู้รับบริการ รวมทั้งสิ้น 150 คน
     
นายแพทย์ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี กล่าวว่า บุหรี่ เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ
ของคนไทยในทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นผู้ที่สูบบุหรี่เองโดยตรง หรือผู้ได้
รับสัมผัสควันบุหรี่ (Secondary smoker) ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด ซึ่งแต่ละปีทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตก่อนเวลา
อันควรจากการสูบบุหรี่ 6 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 8 ล้านคน ในปี ค.ศ.2030 หากไม่มีการควบคุม
การบริโภคยาสูบอย่างจริงจัง อีกทั้งการใช้ยาสูบก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
มหาศาล เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพ ลดการเติบโตทางเศรษฐกิจจากแรงงานที่เจ็บป่วย เสียชีวิต
ก่อเวลาอันควรจากการสูบบุหรี่เป็นต้น การควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ และดีต่อ
การพัฒนาประเทศต่อไป
     
สำหรับกิจกรรมวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในวันนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อนำไปใช้กับตนเอง และคนรอบข้างที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวรต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ 
99
ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์สวดพุทธมนต์สดัปกรณ์ (ภาพประกอบ 9 ภาพ)

ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ที่ร่วมสวดพุทธมนต์สดัปกรณ์และเจริญพระพุทธมนต์
     
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และสังฆทานพระราชทาน ไป
ถวายแด่พระสงฆ์ที่ไปร่วมสวดพระพุทธมนต์
       
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และสังฆทานพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ไปร่วมสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ และเจริญพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
       
สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้มีพระสงฆ์ จำนวน 5 วัด ที่ไปร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วย พระชลญาณมุนี วัดอุทกเขป
สีมาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระโพธินันทมุนี วัดป่าธรรมชาติ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พระมงคล
โมลี วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดชัยมงคล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
และพระเทพชลธารมุนี วัดบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงขอถวายผ้าไตรพระราชทาน และสังฆทาน
พระราชทานนี้ ถวายแด่พระคุณเจ้า และขอโปรดถวายอนุโมทนา และถวายดิเรก เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา

ปริญญา/ข่าว/ภาพ
100
กาชาดชลบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา (ภาพประกอบ 8 ภาพ)

กาชาดชลบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่น2
     
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ได้จัดทำ
โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรวิทยากร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ของ
จังหวัดชลบุรี ขึ้นเพื่อที่จะให้อาสาสมัคร จิตอาสาของกาชาด ได้นำความรู้ในองค์กรและหลักการกาชาด
ไปใช้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเครือ
ข่ายให้มีความพร้อมต่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เนื่องจากจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านการ
บริการทางแพทย์และสุขอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ด้านการบริการโลหิต การสังคมสงเคราะห์
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุผล ความสำคัญบุคลากรด้านจิตอาสาและอาสาสมัครถือ
ว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยเช่นกัน การพัฒนาฯจึงมีความสำคัญยิ่งจะให้การดำเนินภารกิจของกาชาดไทย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป
       
สำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ เป็นการจัดการอบรมให้กับผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 90 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่นสำหรับรุ่นที่1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26
พฤษภาคม 2560 จำนวน 47 คน จาก 6 อำเภอ ส่วนรุ่นที่2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน
43 คน จาก 5 อำเภอ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง และสามารถขยายผลให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป
     
นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมของผู้สูงอายุเนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบเป็น
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในปี พ.ศ.2563 ดังนั้นในภาวะที่สังคมของเราเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุในสัด
ส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานได้มุ่งเน้นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการส่ง
เสริมสุขภาพ รวมทั้งการบำบัดฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดปัญหาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเรื้อรัง โดยให้ผู้สูง
อายุสามารถพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด อันเป็นการส่งเสริให้ผู้สูงอานยุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
Pages: 1 ... 8 9 [10]