Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
จังหวัดชลบุรี พาผู้พิการ-ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย พร้อมด้วยนางสุภาพพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ นาย
อำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายจิตอาสา นำผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เข้าชมงาน อุ่นไอรัก
คลายความหนาว  ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า กรุงเทพฯ โดยมีนายสมชาย เมธวัฒน์ธารกุล
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
ขึ้น เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหา
กษัตริย์กับประชาชน โดยจะทรงนำรายได้ในการจัดงานไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัด
ชลบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์” โดยนำกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
จำนวน 80 คน จากสถานคุ้มครองและพัฒนา คนพิการการุณยเวศน์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูง
อายุบ้านบางละมุง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอลิม และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 12 จังหวัดชลบุรี ที่ไม่มีศักย
ภาพในการเดินทางไปชมงานด้วยตัวเองที่เข้าชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
22
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาค
เอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี

โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยนายภวัต เลิศมุกดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นาย
อำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วย
งานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ
ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV
ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับในที่ประชุมนายนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม ได้แจ้งในที่
ประชุมหลายเรื่อง โดยเริ่มการจัดงานร่วมน้ำใจ ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สำหรับเป็นรางวัล ในร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี ส่วน
เรื่องต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีเจริณพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัย
มงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่9 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดปี 2561 และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561 ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆ ใกล้บ้าน จากนั้นสำนัก
งาน กศน. จังหวัดชลบุรี ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ส่วนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา และปราสาทสัจจธรรม
จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ เสด็จไปรอบเมืองพัทยา ในวันที่ 13 เมษาบน 2561 เพื่อให้ประชาชน
สรงน้ำสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินทุกในการจัดสร้างตึก

โดยการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล CPF SEA RUN 2018 และ การจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล โดยจัดงาน
ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้แจ้งในประชุมทราบเรื่องการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เริ่มที่ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร
เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นายบรรเทา ดวงนภา เป็นพัฒนาการจังหวัดชลบุรี นายประพาส จำเขียน เป็นผู้
อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดชลบุรี นายฤทธา สังขศิลา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนบ้านบึง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ 
23
ชลบุรี จัดงานสหกรณ์แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระ
กรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” สำหรับ
สหกรณ์ไทยได้ถือกำเนิดมาจากปัญหาในปลายสมัยรัฐกาลที่ 5 ซึ่งขณะนั้นอาชีพหลักของประเทศ
คือ เกษตรกรรม เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ระบบเลี้ยงตัวเองในชนบท
มาสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อการค้า ความต้องการเงินทุนเพื่อขยายการผลิตและการครองชีพเพิ่มมากขึ้น
ประชากรส่วนใหญ่ 85 เปอร์เซ็นต์เป็นเกษตรกรอยู่ในฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุนต้องกู้หนี้ยืมสิน
จากพ่อค้านายทุน ซึ่งมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบทำให้ชาวไร่ชาวนาเสียเปรียบเป็นอย่างมากในระยะแรก
การสหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้น

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัด ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นกำเนิด
สหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย ต่อมาได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ พ้น
จากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลดี ในการพัฒนาประเทศ
ปัจจุบันมีสหกรณ์ จำนวนมากกว่า 7,000 แห่ง มีสมาชิกมากกว่า 11.44 ล้านคน

นายประพฤทธิ์ โภคา สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สหกรณ์เป็นระบบที่ยึดมั่นอุดมการณ์การช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นพลังที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ในทุกเรื่อง เป็นเครื่องมือ
ของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การอยู่ดี กินดี มีสุขของปะชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่ง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ใช้การสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประทศ จน
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง สำหรับการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด การ
ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกได้รับเป็น
ลำดับแรก มีระบบการตรวจสอบ ประเมินผล ประเมินความคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส่ง
เสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ โดยภาครัฐในฐานะ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องเป็นบุคลากรผู้ที่มีความรอบรู้เชิงวิชาการ สามารถให้คำแนะนำ ประสาน
ความร่วมมือ รวมคิด วิเคราะห์ ได้เป็นอย่างดี ส่วนทางด้านขบวนการสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ภาคการ
เกษตรและนอกภาคการเกษตรต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์กรทางธุรกิจ
ต้องมีการเรียนรู้ให้มากขึ้น ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในความเป็นองค์กรทางธุรกิจในรูปแบบ
ของสหกรณ์ให้ได้ต่อไป

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ภุมภาพันธ์ 2459 ณ จังหวัดพิษณุโลก จนกระทั้งปัจจุบัน ตลอดเวลา 102 ปี
ระบบสหกรณ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุก
สาขาอาชีพทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร และในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้สหกรณ์
เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิต
และการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งใน
การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ขบวนการสหกรณ์ได้มาพบปะ
ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับรู้ไปพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ขวนการ
สหกรณ์ต้องเรียนรู้การสหกรณ์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนด้วย เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์และร่วมมือ
กันในมิติที่กว้างขวางขึ้นไปอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
24
ชลบุรี จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า Chonburi Expo 2018

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า Chonburi Expo 2018 ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีมีความโดดเด่นทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ได้แก่ จักสานพนัสนิคม ครกหินอ่างศิลา และ
สับประรดศรีราชา ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications)
ของจังหวัด และงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ได้รวบรวมความ
โดดเด่นของจังหวัดชลบุรีในด้านต่างๆ มาไว้ภายงาน ดังนั้น ถือเป็นงานที่แสดงถึงศักยภาพของ
จังหวัดชลบุรีให้ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่าอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  มหกรรมงานแสดงและจำหน่าย
สินค้า จังหวัดชลบุรี Chonburi Expo 2018 Freshness of The East ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการตลาดสินค้า บริการปละท่องเที่ยวชลบุรีสู่สากล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสิงเสริม เชื่อมโยง และขยายช่องทางการตลาดสินค้าที่มีศักยภาพ
สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และเชื่องโยงคู่ค้ารายใหม่ ให้มีช่องทางการ
ตลาดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่น และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ
จังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการ เป็นการร้อยเรียงเรื่องราว
จังหวัดชลบุรี ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วยสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หรือ GI (Geographical Indications) ของจังหวัด ตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม (ตลาดชุมจีนโบราณ
ชากแง้ว ตลาดประมงท่าเรือพลี ตลาดน้ำ 4 ภาค) ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ส่วนโซนที่ 2 เป็น
งานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนน 152 บูธ ประกอบด้วย สินค้าจาด SMEs สินค้าเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดภัย สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้า OTOP ส่วนโซนที่ 3 เป็นกิจกรรมการแสดงบนเวที
โดยนักร้องและศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกวัน และโซนที่ 4 โซนสุดท้ายเป็นการจัดซุ้มโต๊ะไว้รับ
ประทานอาหาร ซึ่งจัดไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมงาน อีกด้วย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่าย
สินค้าในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการขาย การตลาดของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี อีกทั้ง
ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวชลบุรี นักท่องเที่ยว รู้จักสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของจังหวัด
ชลบุรีมากยิ่งขึ้น ในแง่ของด้านการผลิตสินค้าการท่องเที่ยว การลงทุน ทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึง
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสองคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ที่ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อ
บูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   
25
ชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรทบทวนสมาชิกอาสารักษาดินแดน

ชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรทบทวนสมาชิกอาสารักษาดินแดน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม
หลักสูตรทบทวนสมาชิกอาสารักษาดินแดน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ อาคารกีรติ
สิริโยธิน มณฑลทหารบกที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบานสำคัญเร่งด่วนสร้างความเชื่อมั่นแห่งรัฐในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
ต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเป็นจำนวน
มาก โดยเฉพาะสถานบันเทิง สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ
และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายอภิชาต นิลสลับ ป้องกันจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลลุรี มีสมาชิก
จำนวน 165 นาย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมความพร้อมของกำลังพล
เช่น การตั้งด่านตรวจค้น การควบคุมฝูงชน การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอำนวย
ความสะดวกการจราจร และการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ

สำหรับการฝึกอบรมทบทวนในวันนี้ มีผู้เจ้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 65 นาย โดยฝึกอบรมตั้งแต่
วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 3 วัน 2 คืน โดยได้รับความนุเคราะห์จากมณฑลทหารบกที่ 14 ใช้อาคาร
สถานที่ฝึกอบรมและครูปกครอง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และโรง
พยาบาลชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี มีสามชิกองอาสารักษาดินแดน เป็นกำลังพล
สำคัญของข้าราชการฝ่ายปกครอง และยังเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
อย่างต่อเนื่อง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ชลบุรี มีความห่วงใยกำลังพล ต้องการให้มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ขอให้ท่านมีความตั้งใจ ใส่ใจในการฝึกอบรมให้เกิดความชำนาญและเชียวชาญ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยครูฝึกและวิทยากรได้นำความรู้และเทคนิคใหม่ๆ และประสบการณ์การทำ
งานมาถ่ายทอดให้ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านตั้งใจในการฝึกอบรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
26
เกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รับมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบาย และมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรได้หลายหลายมีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ ทำแล้วมีตลาดรองรับ ขายได้ราคา ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นไป

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดสำคัญจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศไทย มีอัตราความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างสูงใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาห
กรรม และด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการเกษตร มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 1,145,426 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจที
สำคัญหลายชนิด และจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาว 160 กิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์
ด้านอาหารทะเล มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลเพื่อจำหน่ายเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงงานแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณ
ราการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมกันส่งเสริม ผลักดัน
ภาคการเกษตรทั้งในด้านการผลิตและการตลาด โดยดำเนินการจัดประชุมสัมมนา เป็นรายภาคจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งจังหวัด
ชลบุรีเป็นจัดการประชุมครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และประมงอำเภอ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก พาณิชย์จังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด และภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 1,192 คน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทใน
การช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสินค้าเกษตรกรราคาตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับ ซึ่งต้องทำการ
แก่ไขโดยเร่งด่วน การกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดั้งนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งผลักดันนโยบายสำคัญของ
กระทรวงฯ ลงสู่พื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างขัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านกลไกสำคัญคือบุคลากรในพื้นที่ที่มีตั้งแต่ระดับ
จังหวัดจนถึงระดับตำบล การมอบนโยบายในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และสื่อสารให้เกิดความเชื่อมโยง
นโยบายจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการเชื่อมประสานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับภาคส่วนอื่นที่ร่วมกันขับเคลื่อน ภาคการเกษตรให้ระบบการผลิตและการตลาดมีความสอดคล้องสมดุลกัน จึงอย่างให้ทุก
หน่วยงานในทุกระดับต้องให้ความร่วมมือสอดประสานการดำเนินงานร่วมกันอย่างเต็มที เพื่อให้การขับเคลื่อนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของ
เกษตรกรได้ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
27
พาณิชย์ชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2560 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ดำเนินโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์ในพัฒนาและ
ส่งเสริมได้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้องค์กรธุรกิจเกิดความน่าเชื่อถือ
และสามารถสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้จัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับคุณสมบัติของธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ คือ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องส่งงบประมาณเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อเนื่อง
ทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอดด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

ในการนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลระดับจังหวัด และรางวัล
ระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้มีบริษัทจำกัดสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี
2560 จำนวน 5 ราย และได้รับรางวัลทั้งหมด โดยรางวัลประเภทระดับจังหวัด จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท
เอส.พี.เค.เครน จำกัด ได้รับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ชั้น6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรางวัลระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
บริษัท ซัมมิท โซว่า แมนูแผคเจอริ่ง จำกัด บริษัท ไทยอิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยอิสเทิร์นอินใน
เวชั่น จำกัด และบริษัท ไมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด

ปริญญา/ข่าว/ภาพ
28
สำนักพุทธชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สมัครบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “เสาอโศกผู้นำ
ศีลธรรม” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

นายสุรยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาอโศก
ผู้นำศีลธรรม” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ หอ
ประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังนี้

1.พระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อำเภอบางละมุง
และอาจารย์ชะบา อ่อนนาค หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ในการนี้สำนักงาน
พระพุทธศาสนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และในที่ประชุมมีมติคัด
เลือกพระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อำเภอบาง
ละมุง เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สมัคร ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก คณะ
กรรมการฯ ขอให้จังหวัดชลบุรีออกใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อาจารย์ชะบา อ่อนนาค หัวหน้างานส่งเสริมคุณ
ธรรม จริยธรรม โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   
29
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2561
     
วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุม
ชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาว
ชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจาก
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม

พร้อมด้วยนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายภวัต เลิศมุกดา รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง
นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี
และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุม
แต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับในที่ประชุมนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม
ได้แจ้งในที่ประชุมหลายเรื่อง  โดยเริ่มที่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ได้อันเชิญ
นพปฏถสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ไปประดิษฐานที่วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีสวดมนต์ถวาย
เป็นพระราชกุศลทุกวันจันทร์ที่หนึ่งของเดือน ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ส่วน
เรื่องต่อมาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้รายงานความคืบหน้าการเปิด
ใช้ด่านเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ช่วงชลบุรี-พัทยา จากนั้นบริษัทที่ปรึกษาฯการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้ชี้แจ้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา
ซึ่งในขณะนี้ได้ศึกษาโครงการและได้เตรียมวางแผนงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
จากนั้นสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้ชี้แจงโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนที่มีราย
ได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จากนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบราราชินีนาถ ในรัฐกาลที่9 เป็นประจำทุก
วันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดปี 2561 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ได้จัดขึ้น ณ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลหน้า
พระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

จากนั้นศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมเกษตรกรรมครั้งที่ 20
ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้น นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเกาะสีชัง ขอเชิญเที่ยว
งานนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561
จากนั้นมณฑลทหารบกที่ 14 โดยพลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14ได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และได้สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น สถานที่สำคัญ เมือง
ท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มรถรับจ้าง และเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อย จาก
นั้นนายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้นำกิจกรรมเด่นของจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับเผยแพร่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เริ่มที่นายถาวร วัฒนกุล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี แทนนายชาญณงค์ สุหงษา
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ นางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดเชียงราย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แรงงานจังหวัด
ชลบุรี แทน ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา นางดวงสุดา เมืองวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชลบุรี แทนนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชา
การ 3 นายอัครเดช เรียนหิน นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิบัติรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ปฏิรูปทีดินจังหวัดชลบุรี แทนนายวัฒนา มังธิสาร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปฏิรูปทีดินจังหวัดกำแพงเพชร
นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 แทนนางดวงสุดา เมืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นางสาววรางคณา สิงหะไกรวรรณ
สรรพสามิตพื้นทีเพชรบูรณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชลบุรี1 แทนนางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และสุดท้าย นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์ สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 5 กรมสรรพสามิต ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี2 แทนนางสุรีย์ ศรีสุข ย้ายไป
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่8 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่8 กรมสรรพสามิต   

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   
30
กาชาดจังหวัดชลบุรี ดำเนินการเลือกคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

กาชาดจังหวัดชลบุรี จัดการดำเนินการเลือกและแต่ตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีชุดใหม่
     
วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีชุดใหม่ ณ ศาลากลางเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
       
เนื่องจากกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ครบวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีชุดใหม่ขึ้น จำนวน 14 คน
(วาระ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ซึ่งเป็นข้อบังคับของสภากาชาดไทย
       
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก
งานจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจงรูปแบบการเลือกตั้ง โดยให้สมาชิกที่มาร่วมงานในวันนี้ ประมาณ 250 คน ซึ่งมี
สมาชิกเสนอชื่อจำนวน 18 คน จึงได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อให้เหลือ 14 คน โดยมีนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี เป็นคนลงคะแนนคนสุดท้าย หลังลงคะแนนเสร็จแล้วได้นับคะแนนเพื่อได้กรรมการกาชาดจังหวัด
ชลบุรีชุดใหม่ 14 คน จากนั้นสภากาชาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายเหล่ากาชาด เหรัญญิก และเลขานุการ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
แล้วให้สภากาชาดไทยแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10