Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
จิสด้าผนึกกำลัง 3 จังหวัดภาคตะวันออก เตรียมจัดงานมหกรรมอีอีซีไอแฟร์
       
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก พร้อม
ปาฐกถาเรื่องแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา
รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากนั้น ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

ได้บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของ สทอภ. กับการพัฒนา EEC และภาคตะวันออก หลังการ
บรรยายได้จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่าง
วันที่ 10 - 14 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คาดจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
         
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร
สนเทศ (สทอภ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development : EEC ใน 3 จังหวัด
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)

โดยมีพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ในพื้นที่เป้าหมาย
และกำหนดให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ หรือ
Aerospace ดังนั้น การจัดงานมหกรรม EECi Fair ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ EECi เป็นที่รู้จักของ
ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมทั้งให้เกิดการแลก
เปลี่ยนแนวคิดในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการและกิจ
กรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพื้นที่ EEC อาทิ โครงการอาชีวะสร้าง
ชาติเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

และมีน้องๆ อาชีวะส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 20 ผลงาน, พิธีเปิด GNSS Innovation Center เพื่อเป็น
การตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี GNSS พร้อมทั้งการสัมมนาเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยความ
แม่นยำสูงนิยามใหม่เพื่อสังคมแห่งอนาคต, กิจกรรมการเปิดตัวค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด
ครั้งที่ 2, การสัมมนาผู้นำชุมชน, การเสวนาเรื่อง พรบ. ส่งเสริมการเกษตรกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
EECi, การเยี่ยมชม GALAXI Lab ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ
กิจกรรมสาธิตสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย รวมไปถึงการเปิดพื้นที่จัดแสดงใหม่
ของแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โดยตลอด 4 วันนี้ ทางจิสด้าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพื้นที่ EECi
จะรู้จักและเข้าใจกรอบการทำงานของ EECi ในด้านต่างๆ สำหรับการจัดงานดังกล่าว ทางจิสด้า ได้รับ
การสนับสนุน และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่เข้าร่วมจัดงานและ
นำเสนอจุดเด่นของจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและมีโอกาสในการ
พบปะพูดคุย เพื่อนำไปสู่การร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจในอนาคตต่อไป
         
อย่างไรก็ตาม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อยู่ในความรับผิดชอบของจิสด้า และมีเป้า
หมายที่จะพัฒนาพื้นที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ซึ่งอยู่ภายในอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักของจิสด้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรม
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในภูมิภาคอาเซียน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ถือเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศในระดับภูมิภาค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรม
ของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศนี้จะมีพื้นที่ให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ พร้อมกับให้บริการอันเป็นการสนับสนุนการวิจัยให้บังเกิดผลเชิงพาณิชย์และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
22
ชลบุรี จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
     
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     
ด้วยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป ที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง
ขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่า ความทุกข์ยากให้แก่มวลพสกนิกรขอพระองค์
ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศสืบมา
       
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปริมินทรามหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี
เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่า
ความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรขอพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ
ประเทศจวบจนปัจจุบัน
       
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ นักเรียน รวมทั้งอาสาสมัคร
ฝนหลวงที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้รับบริการฝนหลวง ที่ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีจิตปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่
พสกนิกรชาไทยทั้งมวล ต่างสำนึกและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรง
ตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสทั้งทุก
ภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะ
อุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่ง
รวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรม
และพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
23
ชาวชลบุรี ร่วมลงทะเบียนตลาดประชารัฐคึกคัก
       
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายภวัต เลิกมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดตั้งการจดทะเบียนตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท ณ ห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
       
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาด
ประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กรทะรวงวัฒนธรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐ
ทั้ง ๙ ประเภท

ประกอบด้วย ๑.ตลาดประชารัฐ Green Marker ๒.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ๓.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
๔.ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ๕.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ๖.ตลาดประชารัฐModern Trade ๗.ตลาด
ประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ๘.ตลาดประชารัฐต้องชม และ๙.ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น
โดยขยายผลพื้นที่เดิม ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มประเภทสินค้า ทุกระดับ (สินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาห
กิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากากรมีมีสถานที่ค้าขายบูรณราการ
ทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐ ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค
       
สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้เปิดจุดลงทะเบียนที่บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ขอเชิญ ผู้ประกอบ
การทุกประเภท ที่สนใจสามรถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์
ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดชลบุรี หรือศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอทุกอำเภอ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๘ – ๒๗๘๓๗๐ หรือสายด่วน ๑๕๖๗

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว   
24
ชลบุรี จัดพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ลอยทะเล
       
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีงาน
พระราชพิธีสงฆ์และพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในทะเล
ณ ท่าเรือ แหลมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
       
จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ตามอำเภอ 10 อำเภอ (อำเภอเมือง ร่วมกับจังหวัด) หลังประชาชนได้วางดอกไม้
จันทน์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ที่จิตกาธาน 
       
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในวันนี้ (27 ต.ค. 60) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ
ศาลตุลาการ องค์กรปกครองส่วนถิ่น ได้อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ จำนวน 10 อำเภอภายใน
จังหวัดชลบุรี ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในทะเล บริเวณหน้าอ่าวสัตหีบ ทั้งนี้ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชา
การทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้ให้การสนับสนุนเรือที่ปฏิบัติราชการในทัพเรือภาคที่ 1ประกอบด้วยเรือหลวง
ตากสิน เรือหลวงคีรีรัฐ และเรือตรวจการณ์ 236 ให้กับจังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
เรือหลวงตากสิน เป็นเรือหลวงลอยเถ้าดอกไม้จันทน์อย่างสมพระเกียรติ   
       
สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้มีประชาชนมาร่วมงาน จำนวน 406,879 คน ประกอบด้วย
อำเภอเมือง 60,853 คน อำเภอศรีราชา 120,000 คน อำเภอบางละมุง 64,800 คน อำเภอสัตหีบ 41,141 คน
อำเภอพนัสนิคม 22,000 คน อำเภอบ้านบึง 28,180 คน อำเภอพานทอง 28,250 คน อำเภอบ่อทอง 14,700 คน
อำเภอหนองใหญ่ 13,100 คน อำเภอเกาะจันทร์ 12,000 คน และอำเภอเกาะสีชัง 1,856 คน ในขณะเดียวกัน
กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในทุกพื้นที่ต่างช่วยกันเก็บกวาดสถานที่จัด
งานให้เรียบร้อย 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
25
ชลบุรี จัดงานนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
         
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดชลบุรี
ณ ลานนิทรรศการกลางแจ้ง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
       
ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้กำหนดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่
25 – 29 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาด
ไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้
       
นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะคณะทำงานจัดนิทรรศการ เนื่องในพิธีวาง
ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ของจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ นานัปการ เพื่อ
ประโยชน์สุดของปวงชนชาวไทยและเพื่อเผยแพร่แนวคิดและคำสอนของพระองค์ ให้เป็นที่รับรู้รับทราบอย่าง
กว้างขวาง

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ และเข้าชมพระ
เมรุมาศจำลอง โดยภายในนิทรรศการจะประกอบด้วยการแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ การเสด็จมาประกอบ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และป่าชายเลน พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร การประมง และปศุสัตว์
นิทรรศการกลางแจ้งเรื่องฝนหลวง และพระอัจฉริยภาพด้านการทรงเรือไปอีกด้วย
       
สำหรับกิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันนิทรรศการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา หอสมุดแห่งชาติ
ชลบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โครงการชลประทาน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่2 (ศรีราชา) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเข้าซีโอน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 18 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
       
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวัง
ได้มีประกาศ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ
สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับประชาชนชาวไทยและชาว
ต่างชาติทั่วโลก
       
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จขึ้งครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2489
เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุของประชาชนชาวไทยและ
ความเจริญของประเทศชาติสมดังพระราชปณิธานที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่คำสอนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   
26
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์จัดการประชุมคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ

สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 จัดการประชุมคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ
ภาคตะวันออก ในการดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
           
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 และคณะทำงาน
จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของ
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก
         
นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พร้อมด้วย
คณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสา
เฉพาะกิจฯ กับผู้แทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8 ประเภทงาน ในพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด

โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัด ภาคตะวันออก และข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจิตอาสา
เฉพาะกิจร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง
       
โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บ
ขยะคูคลองปรับภูมิทัศน์คลองส้มป่อย ซอยสุโขทัยซอย 9 หน้าพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ครั้งที่ 2 ใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อ
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดต่าง ๆ
         
สำหรับจังหวัดชลบุรี มียอดผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 จำนวนทั้งสิน 76,647 คน แยกตามประเภทงาน ดังนี้ 1.งานดอกไม้จันทน์
15,148 คน 2.งานโยธา 3,688 คน 3.งานบริการประชาชน 37,592 คน 4.งานรักษาความปลอดภัย 4,647 คน
5.งานประชาสัมพันธ์ 5,212 คน 6.งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 1,782 คน 7.งานแพทย์ 5,741
คน 8.งานจราจร 2,837 คน ส่วนความคืบหน้า การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดชลบุรี ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามกำหนดเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งสวนดอกไม้รอบพระเมรุมาศ จะมีการ
ประดับตกแต่งให้สวยงาม สมพระเกียรติ โดยจะเน้นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสีเหลืองประดับพระเมรุมาศ ซึ่งสีเหลืองเป็น
สีประจำรัชกาลที่ 9

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว..ปริญญา/ข่าว/ภาพ
27
จังหวัดชลบุรีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการสร้างรอบพระเมรุมาศจำลอง
         
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทย เขต 9 ตรวจติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้
สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
           
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 9 พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง พระจิตกาธาน
(หมายถึง เชิงตะกอน หรือฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพ เป็นคำที่ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระ
บรมวงศานุวงศ์)  และการจัดสวนโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งในขณะนี้การจัดสร้างพระเมรุมาศ
จำลอง และการจัดสวนโดยพระเมรุมาศ ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
           
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 9 เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาดูการ
จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งจังหวัดชลบุรี ถือว่ามีความพร้อมมาก และจัดสถานที่สมพระเกียรติ
รวมทั้งได้สอบถามในเรื่องการดำเนินการต่าง ๆ พร้อมหมด ก็ยังมีบางอำเภอซึ่งจะต้องเร่งรัด และ
การมีดูเรื่องของรูปแบบของพระเมรุมาศจำลองก็ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างจิตกาธาน หรือ
ที่วางดอกไม้จันทน์ ต้องสร้างให้ตรงกัน รวมทั้งในเรื่องของการดูแลประชาชนที่จะมาถวายดอกไม้
จันทน์ ในวันที่ 26 ด้วย ส่วนใหญ่เป็นที่พอใจ อยากให้ทางจังหวัดทำไปด้วยความเรียบร้อย และ
สมพระเกียรติจริง ๆ ส่วนประชาชนที่อยู่ตามอำเภอ ก็ได้จัดสถานที่ไว้แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นที่วัด และ
ประชาชนก็ไม่ต้องเดินทางไปที่ กทม. ถึงแม้ที่ กทม. จะมีสถานที่ถึง 7-8 จุดก็ตาม ก็อาจจะไม่สะดวก
สบาย เหมือนที่อยู่ที่บ้าน การแสดงความจงรักภักดีแสดงที่ไหนก็ได้ มันอยู่ที่หัวใจของเรา และก็เชื่อ
มั่นในน้ำใจคนไทย มีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
           
ส่วนทางด้าน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การเตรียมการต่าง ๆ มี
คณะทำงานร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งก็ได้เตรียมการในเรื่องของการที่จะจัดงานให้สมพระเกียรติ ในการตก
แต่งสถานที่ ในการดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดชลบุรี
ได้เตรียมการไว้แล้วทุกภาคส่วน มีการแบ่งงาน มีการออกคำสั่ง ในทุก ๆ เรื่อง เพราะฉะนั้นประชาชน
สามารถเดินทางมาได้อย่างสบายใจ ในส่วนของภาคประชาชนจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ขอเชิญชวนพี่น้องที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้บริเวณอำเภอเมือง มาที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ที่จอดรถ เนื่องจากมีพี่น้องประชาชนมาเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นทางตำรวจมีผังการจราจร ที่จอดรถ
ให้มาจอดที่บริเวณสนามกีฬา หรือบริเวณศาลารวมใจชน และมีรถรับส่งพี่น้องประชาชนเข้ามาในบริเวณพิธี
ซึ่งในพิธีเรามีทั้งอาหาร น้ำดื่ม ที่พักคอยต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ อยากเห็น
บรรยากาศตรงนี้เต็มไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนจิตอาสาในแต่ละด้าน ได้เข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ซึ่ง
ในแต่ละด้านจะมีคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยแนะนำจิตอาสา และให้ปฏิบัติตาม เพื่อ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจิตอาสาของอำเภอเมืองมีอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าคน ซึ่งคิดว่าทุกคนจะมา
ร่วมงาน สำหรับพี่น้องประชาชนก็ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีก็ควรจะเป็นกะโปรง หรือเป็น
ผ้าซิ่น แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากประชาชนท่านใดมีความจำเป็นจริง ๆ จะสวมกางเกงมา ทางจังหวัดจะ
เตรียมผ้าเอาไว้ให้บางส่วน เพราะฉะนั้นขอความกรุณาทุกท่านว่างานนี้เราจะต้องทำให้สมพระเกียรติ
เพราะฉะนั้นการแต่งกาย ก็ขอให้สุภาพเรียบร้อย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
28
พิธีเปิดกิจกรรมร่วมใจปลูกดาวเรืองถวายความอาลัยพ่อหลวง รัชกาลที่9
       
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมร่วมใจปลูกดาวเรืองถวายความอาลัยพ่อหลวง รัชกาลที่9 ณ สวนทิพย์ ตำบลหนอง
ข้าคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบ
การอาหารปลอดภัย ให้การต้อนรับ
         
ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย (Association of Promoting Food Safety
Entrepreneurs : AFS) ร่วมกับบริษัทเกษตรพัฒนาไทยเจริญ จำกัด ศูนย์กาค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมร่วมใจปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ได้ปลูกต้นดาวเรืองทั้งหมด 99,999 ต้น
เพื่อให้บานสะพังในวันระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2560 นี้
     
นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย เปิดเผยว่า ส่วนทิพย์ แห่งนี้
ตนได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในอาชีพของเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบ
การอาหารปลอดภัย โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จึงได้พร้อมใจกันจัดทำ
โครงการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการ
แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้ต้นดาวเรืออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ     
29
'ปนัดดา' เปิดวังวรดิศ รำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

'ปนัดดา' เปิดวังวรดิศ รำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้การต้อนรับคณาจารย์ ผู้ปกครอง ลูกหลานนักเรียน
เข้าพบปะสนทนา การใช้ภาษาต่างประเทศ

(15 ต.ค. 60) เวลา 09.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. เปิดวังวรดิศในโอกาสถวายความรำลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 46 ปี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนวังวรดิศ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2514
อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ พระราชทานแก่ทายาทพิพิธภัณฑ์สมเด็จฯ กรม
พระยาดำรงราชานุภาพ ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง ตราบทุกวันนี้
           
ในเช้าวันนี้ นอกจากการบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชากับเอกลักษณ์ของชนชาติไทย' ม.ล.ปนัดดา ได้ให้
การต้อนรับและพูดคุยสนทนากับคุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ ลูกหลานนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วังวรดิศ ว่า
ในยุคเวลาปัจจุบันถือเป็นความจำเป็นที่เราทุกคนทุกผู้ทุกวัยทุกสาขาอาชีพต้องหมั่นขวนขวายในการศึกษาภาษา
อังกฤษตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสอนว่าด้วยความเพียร และการขวนขวายศึกษาอย่างไม่
สิ้นสุด ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ประชากรทั่วโลกสามารถพูดได้ไม่มากก็น้อย ไม่พูดหรือไม่เข้าใจในบทสนทนา
พื้นฐาน หรือแม้แต่พูดอย่างเร็วๆ หรือผิดๆ ในลักษณะโอ้อวด เรียกร้องความสนใจ (the act of showing off)
ทั้งหลักไวยากรณ์และศัพท์แสงที่พูดคงต้องมีความรอบคอบอย่างมาก ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง
ของความเป็นนักอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่งดงามที่สุดในความทรงจำของข้าพเจ้าและปวงชนชาวไทยทั้งมวล
           
รมช.ศธ.กล่าวว่า ตนในฐานะผู้ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาต่างประเทศประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หลายสมัย ได้ทราบมาว่า ในหลายๆ กรณี คุณพ่อคุณแม่ของลูกหลานหลายท่านอาจจะกังวลใจว่าตัวท่านเองไม่เก่ง
ภาษาอังกฤษ ซึ่งตนมองว่าก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของเรา จะหมุนเวลากลับไปให้คุณพ่อ
คุณแม่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาใหม่ ก็คงเป็นไปไม่ได้ หรือถึงขั้นจะต้องให้เรากลับไปเป็นอาณานิคมเมืองขึ้นใครอื่น
เขา ก็หาใช่จะพูดภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้องมีความไพเราะเสียที่ไหน ตัวอย่างก็มีให้เห็นกันอยู่ ตนเพียง
ขอให้ผู้ใหญ่ทุกท่าน ครูอาจารย์ ได้เป็นกำลังใจแก่ลูกหลานในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง มีความไพเราะเฉกเช่นเจ้า
ของภาษาหรือแม้แต่ใกล้เคียง ที่เรียกว่า 'British English' หรือ 'Queen's English'
           
"ไม่มีสิ่งใดไกลเกินความเพียรพยายาม หากครูอาจารย์จะมีความมุ่งมั่นและฝึกฝน โดยเฉพาะวันนี้ครูผู้ช่วยมาเยี่ยมวัง
วรดิศกันหลายท่าน อายุท่านยังน้อย ไฟกำลังแรงกล้า รุกโชน ชีวิตราชการอีกยาวไกลมาก อย่ารอให้แก่เท่าผม อะไรๆ
จะเรียนรู้ด้วยความยากลำบาก" ม.ล.ปนัดดา กล่าว
       
รมช.ศธ. พูดคุยกับผู้ปกครองท่านหนึ่งว่า "ที่กล่าวมาทั้งสิ้น หาใช่มีความตั้งใจให้ท่านเคร่งเครียดแต่อย่างใด ผมขอพูด
ในฐานะครูคนหนึ่ง อาจคิดในมุมกลับ หากเราเองไม่สามารถ แล้วลูกเล็กๆ ที่รักยิ่งของเราถูกกดดันมากๆ เขาจะทุกข์ร้อน
แค่ไหน ลองคิดว่า ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ตกกระไดพลอยโจนยังไงยังงั้น เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้อีกครั้งไปพร้อมๆ
กับลูกซะเลย สร้างความอบอุ่นใจทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับที่บ้านอีกต่างหาก สมมุติขึ้นในใจว่าเป็นกรุงลอนดอนสักวัน
เบอร์มิงแฮมพรุ่งนี้ แล้วจึงข้ามไปบอสตันวันถัดไป เหมือนเล่นเกมส์กับลูก ผมได้พบเจอกับลูกหลานนักเรียนที่จังหวัด
เพชรบุรีเมื่อวันก่อน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ นักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษแตกฉานมาก และดำเนินชีวิตตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท ผมแนะนำไปว่า จบแล้วอาจสอบเข้าเป็นนักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเกียรติต่อตระกูลวงศ์
แต่ก็ต้องไม่ทิ้งทางบ้านนะ ไม่ใช่ว่าลืมบ้าน เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด มีบุญคุณใหญ่หลวง และอย่าละทิ้งมารยาทไทย
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสุภาพเรียบร้อย เฉกเช่นกุลสตรีศรีสวัสดิ์ ที่ได้แลเห็นในวันนี้ ทุกคนบนเวทียืนยันตรงกันกับผม
งดงามมากลูกๆ นักเรียน ลูกหลานเป็นเยาวชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้จริง ผมมีความซาบซึ้งใจ และขอ
แสดงความชื่นชมมากับทางบ้าน และครูอาจารย์ทุกท่าน" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
30
อำเภอพนัสนิคม จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานมอบสิ่งของ
พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้จิตอาสาเฉพาะกิจ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบไปด้วย
หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน และบัตรจิตอาสานำไปมอบให้กับประชาชนที่สมัครเป็นจิต
อาสาเฉพาะกิจ

หลังรับสิ่งของแล้ว ทางอำเภอพนัสนิคม ได้จัดตั้งหัวหน้าทีมจิตอาสาด้านต่างๆ พร้อมดำเนินการวางแผนการ
มอบหมายงาน จิตอาสาเฉพาะด้าน พร้อมหาช่องทางในการสื่อสาร เพื่อจะสามารถแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับจิตอาสาฯแต่ละประเภท อาทิ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้สร้าง Line กลุ่ม จิตอาสา
ด้านประชาสัมพันธ์อำเภอพนัสนิคมโดยมีนายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้ให้ความรู้ด้านต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจกลุ่มจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับเชิญชวนกลุ่มจิตอาสาเข้ามาในกลุ่ม เพื่อเป็น
ช่องทางที่สะดวกในติดต่อสื่อสารต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10