Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน และได้มอบพิธีประกาศ
เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นประพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธ
ศักราช 2471 มีผลใช้บังคับ เป็น การจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนด
ให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวัน
ข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตร
ยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีได้อ่านพระบรมราโชวาทของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นอ่านคติธรรมจาก สมเด็จพระอริย
วงศษคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสารจาก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2561

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัน
ข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติ
คุณให้กับผู้ซึ่งได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ซึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชลบุรี
โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานและคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการต่างๆ ที่เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัด
เลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
จำนวน 4 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สุพจน์ พวงลำใย นายแพทย์เชียวชาญ สังกัด
โรงพยาบาลชลบุรี นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การพศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกาชลบุรี เขต1 และ
นายศุภเดข จันทรศิลาพร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการสังกัดสำนักงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งข้าราชการ
ทั้งสี่ราย ได้เดินทางไปรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากนายกรัฐมนตรี
(นายประยุทธ จันทร์โอชา) ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นดังกล่าวพบว่ามีข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้
รับประกาศเกียรติคุณของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของจังหวัดชลบุรี
ประจำปี 2560 จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายวันชัย พันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัย
ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 นางอรวรรณ เหล่าการีย์ นักวิชาการสาธารณ
สุขชำนาญการสังกัดโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นายวิชิต เหลาทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบึงตะกู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลุบรี เขต2 นางสุจิตรา สมวาทสรรค์ แทพย์แผนไทยปฏิบัติการ
สังกัดโรงพยาบาลชลบุรี นายนทพล ทรงเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดชลบุรี และนางอรุณี ลาภสิริวงษ์สกุล พนักงานบัตรรายงานโรค ส2 สังกัดโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีการปฏิบัติงานทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
สมควรได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559
จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดทำประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ
12
ชลบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2561 ณ อาคารภาค
บริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนม์
มายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3
จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมี
ต่องานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย

นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทยและพสกนิกร
ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างมีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา
2 เมษายน 2561 ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเพทรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงดำรงตำแหน่ง
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 จนถึงปัจจุบัน ทรงประกอบพระราชกรณีย
กิจให้เกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติ ทั้งประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทรงสนพระทัย
ในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยที่จัดเป็นภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การให้การรักษาพยาบาลการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และการพยาบาล

นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภา
กาชาดไทยกำหนด โดยในแต่ละปีนั้นมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น นับเป็นแรงจูงใจและ
สร้างความปีติยินดี ภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างยิ่ง ทำให้มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนเพื่อมากขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทยเสมอมา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   
13
วัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อส่งเสริมการอ่านและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
มอบเกียรติบัตร ให้หน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จังหวัดชลบุรี และโครงการ
คัดเลือก เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด

นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัด
เลือกหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วย
งานต้นแบบการส่งเสนริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี และร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี และร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านของจังหวัดชลบุรี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ห้องสุมดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง ห้องสุมดประชาชนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี โรงเรียนวัดแก้วศิลา
ราม อำเภอพนัสนิคม ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง อำเภอพานทอง โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
อำเภอหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อำเภอเมืองชลบุรี ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านบึง อำเภอ
บ้านบึง ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ และห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด จากสถานศึกษา
ในระดับประถมศึกษา 1 คน ระดับมัธยมศึกษา 1 คน และระดับอุดมศึกษา 1 คน เพื่อส่งข้อมูลประวัติและผลงาน
เข้ารับคัดเลือกระดับภาคต่อไป

และผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงพัสวี น้อยการ โรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง – เซ็ง พรประภา) และเด็กหญิงสาริศา วาริชา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และ
ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายฐิติรัตน์ กองอังการ โรงเรียนเกาะโพธิ์ และเด็กชายทรงศักดิ์ จันพิมาย โรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยา  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อันดับ 1 ได้รับการเสนอข้อมูลประวัติและผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกระดับภาคต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
14
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัด
ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมี
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม
พร้อมด้วยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับในที่ประชุมนายนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม ได้แจ้ง
ในที่ประชุมหลายเรื่อง โดยเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี บริษัท ห้างร้าน และ
พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมบริจาคของรางวัล เพื่อใช้ในร้างค้ากาชาด ในงานนมัสการ
พระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 จากนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
ได้รายงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี
ประจำปี 2561 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 11 เมษายน 2561 กิจกรรมภายในงาน และกิจกรรมขบวนแห่วัน
สงกรานต์ 13 เมษายน 2561 จากนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี รายงาน
เตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากนั้นสำนักงานสาธารณ
สุขจังหวัดชลบุรี รายงานถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังไม่มีผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษสุนักบ้า พร้อมทั้งเตือนภัยเด็กและเยาวชน เรื่องเด็กจมน้ำ เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมและ
อากาศร้อน ทำให้เด็กและเยาวชนลงเล่นตามหนอง คลอง บึง จึงยากให้ผู้ปกครองช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด
อีกด้วย และเรื่องสุดท้ายเป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดห้องสมุด
ประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอพนัสนิคม   

จากนั้น ในที่ประชุมได้แจ้งรายชื้อผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นางวรรณา ชอบอรัญ สถิติจังหวัด
ระยอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งสถิติจังหวัดชลบุรี แทนนายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
ต่อมา นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจังหวัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แทนนางจิตติมา กรีอารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

และสุดท้าย นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก
งานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชลบุรี แทนนายอโนทัย จันทร์พูล ลาออกจากราชการ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
15
จังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2561

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ตำบลพลูตาหลวง
อำเภอสัตหีบ

เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้จัดทำโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ ในเดือนมีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่
เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต และตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกร ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการกับหน่วยงานส่งเสริม
การเกษตร

นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ มีเกษตร
กรจากพื้นที่อำเภอสัตหีบและใกล้เคียงมารับบริการ กิจกรรมที่นำมาบริการในวันนี้ประกอบด้วย การบริการ
ด้านคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิก
กฎหมาย คลินิกอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอสัตหีบ ผู้นำท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร
ในการดำเนินกิจกรรมและให้บริการด้านต่างๆ อีกด้วย

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ  กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การวิจัย
และพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีอื่นๆ แล้วนำผลการวิจัยไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เพื่อพัฒนาการผลิต
และแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
โดยปกติจะดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งการส่งเจ้า
หน้าที่ไปพบปะเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีของการเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างรุนแรง จนเกษตรกร
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามลำพัง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าว จะประสบผลสำเร็จได้นั้น
จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรด้วย ซึ่งเกษตรกรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด การระบาดของโรคแมลงจึงจะลดน้อยลงหรือหายไป เช่น หนอนหัวดำมะพร้าว

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่
พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรไปในคราวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโครงการบูรณาการที่สำคัญตาม
นโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการร่วมกันและ
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง

เพราะเกษตรกรที่มารับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และ
ด้านอื่นๆ อีก ซึ่งจะเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล และหากต้องการติดต่องานหลายๆ เรื่อง หรือหลายหน่วยงาน ซึ่ง
ปกติอาจจะต้องไปหลายๆ ที่ เนื่องจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ อาจจะอยู่ห่างไกลกัน ทำให้เกษตรกร
เดินทางไปไม่สะดวก เพราะต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยังได้บูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
16
กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสะสมคะแนนเพื่อการลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอร์ไทด์ รีสอร์ท บางแสน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ส่งเสริมให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สารต่อโครงการส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณราการ Energy Points 2 เปิดโอกาสให้ SMEs
ที่พลาดโอกาสจากโครงการแรกและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครางการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โครงการ Energy Points เป็นการสนับสนุนให้ SMEs เริ่มประหยัดพลังงานด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ โดยเริ่ม
จากผู้บริหารประกาศนโยบายด้านพลังงาน รับทันทีคะแนนที่ 1 (Policy Point) แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนิน
การด้านพลังงานในองค์กร รับคะแนนที่ 2 (Energy Man Point) จัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี
รับคะแนนที่ 3 (Planning Point) และทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ รับคะแนนที่ 4
(Review Plan Point) ซึ่งในทุกๆ ขั้นตอนมีตัวอย่างแนวทางให้ SME สามารนำไปศึกษาและปรับใช้กับ
ตนเองตามความเหมาะสมได้

สำหรับคะแนน Energy Points สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน เช่น การอบรมแนว
ทางการอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชมโรงงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำ และรับ
เงินสนับสนุนให้การลงทุนปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 30  ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 300,000
บาทนิติบุคคล และตอนนี้ได้เริ่มโครงการส่งเสริมการอนรักษ์พลังในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
Energy Points 2 ซึ่งได้มีกำหนดจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการใน 18 กลุ่มจังหวัด ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 และในวันนี้ได้จัดที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีและเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามนโยบาย
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรัก์พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SME จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองที่สนใจ มาร่วมกันช่วย
ชาติประหยัดพลังาน โดยสามารถเริ่มสะสม Energy Points แบบบูรณราการพร้อมกนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.energypoints.info หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาบันพลัง
งานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยศัพท์ 02-3451252-3 โทรสาร 02-3451258
หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมติดตามชมภาพความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เคยร่วมโครงการ
Energy Points และความคืบหน้าโครงการของโครงการ Energy Points แบบบูรณาการได้ที่ facebookfanpage
Energy Points /Line@energypoints และ youtube Energy Points Channel

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ     
17
เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี จัดงานวันพบญาติใกล้ชิต

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
เปิดงานการจัดงานวักพบญาติใกล้ชิด ณ เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เนื่องในโอกาสที่เรือจำกลางจังหวัดชลบุรี ได้จัดวันพบญาติใกล้ชิดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561
และระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 รวม 10 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ใน
ระเบียบวินัยของเรือนจำได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติอย่างใกล้ชิดในเรือนจำ เป็นการสร้างความอบอุ่นและ
เข้าใจอันดีกับคนในครอบครัว อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี กล่าวว่า เรืองจำกลางชลบุรี ได้จัดงานวันพบญาติใกล้ชิต
เพื่อสร้างความอบอุ่นและเข้าใจอันดีกับคนในครอบครัว อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ต้อง
ขังที่ความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

สำหรับการจัดงานวันพบญาติครั้งนี้ มีผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติ จำนวน 1,631 คน ซึ่งผู้ต้องขังมี
ทั้งหมด จำนวน 6,497 คน และมีญาติที่ขอเข้าพบจำนวน 7,000 คน ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลดังกล่าว ทั้งการให้การศึกษา อบรม
พัฒนาจิตใจ และการฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปใช้ชีวิตใน
สังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริตไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม และพึ่งตน
เองหาเลี้ยงครองครัวได้อีกด้วย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่เรือนจำกลางชลบุรี จัดงานวันพบญาติ นับเป็น
โอกาสดีแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้พบญาติ ซึ่งเป็นการนำสถาบันทางครอบครัว มาช่วยฟื้นฟู แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังได้ใกล้ชิดกับญาติ เกิดความรักและความอบอุ่นจากคนในครอบครัวเกิดขวัญและกำลังใจ
เกิดการปรับเปลี่ยนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และนำวิชาความรู้ในด้านต่างๆ ที่ได้รับการฝึกฝน อบรม ศึกษา
เรียนรู้ระหว่างต้องทา ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และน้อมนำแนวพระ
ราชดำริไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการรู้จัดพอประมาณ มีเหตุผล หมั่น
ศึกษาหาความรู้เพื่อรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รู้รักสามัคคี ซื้อสัตย์สุจริต ขยันอดทน ก็ส่งผลให้ทุก
คนมีชีวิตส่วนตน และครอบครัวที่มีความผาสุกอย่าง ยั่งยืนตลอดไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
18
กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ (ภาพประกอบ 8 ภาพ)

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน
กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิเพื่อมนุษย์ ปีที่5

เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนม
พรรษา 66 พรรษา ณ ห้องเทา –ทอง 1 ชั้น2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการดรงแรงเทา – ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสุภาพร เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาดจังหวัด
ชลบุรี คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5
เพื่อส่งเสริมการทำความดีตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และ
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำความดีตอบแทน
สังคม คาดว่าจะได้รับปริมาณโลหิตไม่น้อยกว่า 10,000,000 ซีซี ซึ่งกองทุนจะมอบให้แก่สภากาชาดไทย
และโรงพยาบาลต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาด
แคลนต่อไป

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริพระชนมพรรษา 66 พรรษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จัดโครงการ กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิเพื่อมนุษย์ ปีที่5 สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพาะปัจจุบันสถิติของผู้
บริจาคโลหิตมีน้อยลง แต่มีผู้ต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ต้องประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มาบริจาคโลหิตกันมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า

ความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยมีมากขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์
ต่อสังคมอย่างยิ่ง เพราะเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์อย่างแท้จริงต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
19
วัฒนธรรมชลบุรี จัดการประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรม ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
การประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

ตามที่มีพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้สภา
วัฒนธรรมทุกระดับ ต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อแถลงผลงาน งบดุล แผน
งานประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้สมาชิกสภาวัฒนธรรมทราบ และมีสมาชิกสภาวัฒนธรรม มาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม

นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในฐานะ
เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจักโครงการประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันนี้ เพื่อการแถลงผลการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดในปี
งบประมาณ 2560 การบรรยายเรื่องการปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับสภาวัฒนธรรม การประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
จังหวัด จำนวน  50 คน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ และสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 312 คน

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สภาวัฒนธรรม เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีกฎหมาย
รองรับมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นพลังสำคัญต่อการดำเนินงานวัฒนธรรมในชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม และเกิดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทย

สำหรับการประชุมในวันนี้ ขอให้สมาชิกสภาวัฒนธรรม นำความรู้ และนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้าน
วัฒนธรรมไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่อย่างยังยืนต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
20
ผู้ว่าฯชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านไฟไหม้

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเกิดเหตุ
ไฟไหม้ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ณ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จากกรณีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 16.40 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน เลขที่ 61/9 หมู่4 ตำบล
หนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นบ้าน 2 ชั้น ซึ่งชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นปูน โดยบ้านหลังดังกล่าว
มีผู้พักอาศัย จำนวน 7 คน เจ้าของบ้านคือนายชลิต บำรุงแสง อดีตเป็นหัวหน้างานป้องกัน เทศบาลเมืองบ้านสวน
และเทศบาลบ้านสวน

และในวันนี้ (8 มี.ค. 61) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหาย พร้อมกันนี้ ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินจำนวนหนึ่งมอบให้
เพื่อเป็นกำลังใจและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ประสานกับนายอำเภอเมือง
ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10