Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
ชลบุรี จัดพิธี 100 ปี ธงชาติไทย
       
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเคารบธงชาติไทย เนื่องในโอกาส
ครบครอบ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจคนไทยทั้งชาติ

ณ บริเวณหน้าศาลากลางธงชาติไทย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
       
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
(Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุด
ราชการ รวมทั้งกำหนดมีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ของคนชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6)
ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย
     
และในวันนี้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัตเลิศมุกดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดชลบุรี ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเคารบธงชาติ เนื่องในโอกาสครบ
รอบ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ (2460 – 2560)

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
12
ชลบุรี จัดประชุมมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี
     
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น
ประธานการประชุมมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี
     
จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมการดำเนินงานของมูลนิธิศาสตร์หลักเมืองชลบุรี ซึ่งได้มีการประชุม
มาแล้ว 2 ครั้ง เพื่อเตรียมการรองรับการสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี หลักจากที่เรือนจำกลางจังหวัด
ชลบุรีย้ายออกไป จะได้ดำเนินการทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี
ให้เป็นศาลคู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี และจากการดำเนินที่ผ่านมา ยังมีปัญหาการดำเนินการ
ในด้านต่างๆ เช่น เรื่องการตั้งคณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี
     
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่จังหวัดชลบุรี ได้กำหนด
ให้มีการจัดสร้างศาลหลักเมืองชลบุรีขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ทุกหมู่เหล่าได้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
และเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคล พระพุทธสิหิงค์ พระ
ปิดตา 5 เสือเมืองชลบุรี “รุ่นสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี” (พระพุทธรูปบูชาและพระเครื่อง)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา และบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้างศาล
หลักเมืองชลบุรี
     
จังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี
เช่น การแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดเก็บและจำหน่ายวัตถุมงคล ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (2)
(นายเชาวลิตร แสงอุทัย ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้) เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่วางแผน เตรียมการ
บริหารจัดการ และดำเนินการในรายละเอียดต่างๆ ทั้งปวงในเรื่องการจัดสร้างสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
และรักษาวัตถุมงคล “รุ่นสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทำบัญชี ตรวจนับจำนวน
วัตถุมงคลที่จัดเก็บรักษาและจัดทำบัญชีรับ-จ่ายให้เช่าบูชาวัตถุมงคลพร้อมทั้งนำรายได้ฝากไว้กับสถาบัน
การเงิน และดำเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี มอบหมาย
     
และได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายถอดแบบและกำหนดราคาโครงสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี (3) (นายภวัต เลิศมุกดา ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้) มีอำนาจหน้าที่วางแผน เตรียมการ บริหาร
จัดการ และดำเนินการในรายละเอียดต่างๆ ทั้งปวงในเรื่องการจัดถอดแบบและกำหนดมูลค่าชิ้นส่วนด้านโครง
การสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทำรายละเอียดในการกำหนดมูลค่าชิ้นส่วนโครง
การสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี และกำหนดตำแหน่งสำหรับที่ใช้ในการระบุรายชื่อผู้สมทบทุนการสร้างศาลหลัก
เมืองชลบุรี เพื่อเป็นเกียติประวัติด้วย และดำเนินการด้านอื่นๆ และตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมอบหมายต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
13
ชลบุรี จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี
     
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
การประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบปี
พ.ศ.2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     
จังหวัดชลบุรี เป้นศูนย์รวมที่ตั้งอุตสาหกรรมชนาดใหญ่ของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็น
ศูนย์กลางอุตวสหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่งอจากได้มีการลงทุนอุต
สาหกรรมชนาดใหญ่ และเป้ฯอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย
ที่มีเชื่อเสียงระดับโลก (World Class Destination) เช่นพัทยาและบางแสนเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด
อ้อย และยังเป็นศูนย์กลางทางการ การลงทุน และธุรกิจบริการ รวมทั้งมีที่พักโรงแรม ขนาดใหญ่เหมาะ
แก่การจัดประชุมสัมมนาและให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
     
นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้สำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2550 กำหนดให้จังหวัดเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบ
ประมาณ พ.ศ.2502 กำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำขอ
งบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุกระดับ โดยพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบุรณาการ พ.ศ.2551 เน้นการทำงานร่วมกันอย่าง
บูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
ผ่านกลไกการบริหารทุกระดับ ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ให้นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) โดย
เน้นทกงานแบบเครือขายร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีกำหนด
จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดภายในเดือนกันยายน 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายในเดือนตุลาคม
2560 นี้ ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
ซี่งมีนายกรัฐมาตรีเป็นประธานได้ให้นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2560 – 2564 โดยเน้น
ทำงานแบบเครือข่ายร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป
     
นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศมีศักยภาพโดดเด่น เช่น แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ
สถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ท่าเรือระดับโลก ท่าอากาศยานนานานชาติ เป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐ
กิจกับทุกภูมิภาคทั่วโลก ในขณะเดี่ยวกันท่ามกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็มีปัญหาด้านสังคม
ที่ซับซ้อนหลากหลายอีกด้วย
     
นอกจากนี้จังหวัดชลบุรี อยู่ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นความคาดหวัง
ของรัฐบาลให้เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวทีแห่งนี้ระดมความคิดเห็นในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการพัฒนาของจังหวัดชลบุรีและขับเคลื่อนจังหวัดชลบุรีให้เจริญมั่งคง ในทุกๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่งคง ตอบโจทย์ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
14
ตำรวจ ภาค2 จัดโครงการดาวเรืองบานสะพรั่ง น้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ
     
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
เป็นประธานเปิดโครงการดาวเรืองบานสะพรั่ง พลังใจตำรวจภูธรภาค 2 น้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธร
ภาค 2 จังหวัดชลบุรี
   
ตามที่ได้มีหมายกำหนดากรจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมได้รับเชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมประดับสถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือด้วยดอกดาวเรื่อง
ในช่วงพระราชพีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็น
ดอกไม้สีเหลืองและเป็นสีวันพระราชสมภพ โดยให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งพร้อมกันทั่งประเทศระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560
     
ในการนี้ ตำรวจภูธรภาค 2 ได้จัดทำโครงการ “ดาวเรืองบานสะพรั่ง พลังใจตำรวจภูธรภาค2 น้อมระลึก
พระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค2
มีส่วนร่วมกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย
     
พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวต่อไปอีกว่า ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า
ถ่ายภาพดอกดาวเรืองที่กำลังบานสะพรั่งอยู่ขณะได้ทุกที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2
จังหวัดชลบุรี ในวันตามเวลาราชการ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
15
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจความก้าวหน้า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจความก้าวหน้า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
ดำเนินการแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
     
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย
นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
พันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี
นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี คณะกาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยว ได้เดินทางมาตรวจความก้าวหน้าก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดชลบุรี

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
โดยมีนายดนัย สุนันทารอด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งภาพรวมการก่อสร้าง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ
กว่า 50 เปอร์เซ็นต์
     
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดชลบุรี
ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองขนาด 4.50 X 4.50 เมตร สูง 20.77 เมตร เพื่อประกอบพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการประกอบโครงสร้างตัวพระเม
รุมาศจำลอง ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ทางบริษัทอิตาเลียนไทย เป็นผู้ก่อสร้าง การดำเนินการก้าว
หน้าไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งหลังจากนำสองส่วนมาประกอบร่วมกัน ก็จะเริ่มตกแต่ง และที่ผ่านมา
ทางส่วนราชการและพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
16
จังหวัดชลบุรีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ
ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
อัญเชิญดอกไม้จันทน์ เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
       
ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ
จัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดจังหวัดละ 1 ช่อ ส่งให้กระทรวง
มหาดไทย เพื่อรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระ
ราชพิธีต่อไป
     
สำหรับจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมได้จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ
เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอำเภอต่างๆ ได้ส่งมอบเพื่อนำไปใช้ในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560

โดยมีพระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสสโร) เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
     
ส่วนในพิธีการ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย
ราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช นายอำเภอทุกอำเภอ
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอวางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และประธานวางช่อดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนา
ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตั้งจิตอธิษฐาน
เป็นเวลา 89 วินาที

ต่อจากนั้นประธานในพิธีและผู้เกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
17
อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรม ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง ถวายอาลัยพ่อหลวง (รัชกาลที่9)
     
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา พันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง
ถวายอาลัยพ่อหลวง (รัชกาลที่9)

ณ ลานจัดกิจกรรม หมู่2 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานินิช
นายอำเภอศรีราชาให้การตอนรับ
     
อำเภอศรีราชา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้า
พระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครแหลมฉบัง เครือข่ายมวลชนออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดิน และประชา
ชนชาวตำบลบึง อำเภอศรีราชา ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง ถวายอาลัย
พ่อหลวง (รัชกาลที่9)” ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้
     
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 6,000 ต้น และปลูกหญ้า
จำนวน 700 ตารางวา เพื่อให้ดาวเรืองเบ่งบานใน ห้วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วยการจัดงานพระ
ราชทานเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9 พอดี และยังเป็นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนอีกด้วย
       
พันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี
กล่าวว่า กิจกรรม “ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง ถวายอาลัย พ่อหลวง (รัชกาลที่9)” เป็นการแสดง
ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดชอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่วมเย็นแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรง
บันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคา
ลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชนทุกหมู่เหล่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นการสร้างความ
รัก ความสามัคคีปรองดอง ของประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่รณรงค์
เรื่องการปลูกต้นดาวเรือ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจใน
พื้นที่อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
18
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง จัดงานมหกรรมสินค้าและการท่องเที่ยว
     
วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานการท่องเทียวและกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี นำทัพผู้ประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม
จัดงานมหกรรมสินค้าและท่องเที่ยว โชว์ศักยภาพเมืองท่องเที่ยว อวดสินค้าเด่น ระหว่าง
วันที่ 6 – 10 กันยายน 2560 ณ แปซิฟิต พาร์ค ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมีนายธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน
จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออก มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว
รู้จักในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสน และพัทยา ซึ่ง
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปีละหลายล้านคน และยัง
เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ จึงเหมาะ
แก่การโรดโชว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นำโดยจังหวัดสุพรรณบุรี นำจังหวัดราชบุรี
กาญจนบุรี และนครปฐม จัดงานมหกรรมสินค้าและท่องเที่ยว เพื่อโชว์ศักยภาพของสินค้าและ
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1
       
นายธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า งานมหกรรมสินค้า
และท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ภายใต้แนวคิด 3บุรี 1นคร เพื่อหล่อหลอม
รวมให้เป็น 1 เดียวกันในการ เสริมสร้างสัมพันธ์สู่ความรุ่งเรือง คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี
นครปฐม ที่ประสานกันเป็นหนึ่งเดียว"
     
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการด้านชุมชนกว่า 45 ราย อาทิ
ผู้ประกอบการสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ ยาสมุนไพร สินค้า OTOP งานศิลปกรรมและหัตถกรรม
รวมถึงผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดจะร่วมเดิน
ทางเป็นคาราวานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการทั่วทุกภูมิภาคของไทย จำนวน 5
ครั้ง 5 ภูมิภาค ตลอดเดือนกันยายน 2560 โดยเริ่มที่ภาคกลาง จังหวัดอยุธยา วันที่ 1-5 กันยายน 2560
ณ อยุธยา ซิตี้ พาร์ค, ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 6 - 10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้า แปซิฟิค
พาร์ค ศรีราชา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12-16 กันยายน 2560 ณ คลัง
พลาซ่า จอมสุรางค์, ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 14-18 กันยายน 2560 ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า และ
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
     
นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมการออกร้านสินค้าท้องถิ่นจากในพื้นที่ 4 จังหวัด ชมการแสดงพื้น
บ้านของกลุ่มจังหวัด ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ชมนิทรรศการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เป็นต้น จัดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังมีโอกาสได้ลุ้นรับของรางวัลต่างๆ
อีกมากมาย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
19
ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว
     
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว
ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี พร้อมคณะให้การตอนรับ
     
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผนึกกำลัง “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไข
ปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบ เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
และมีแนวโน้มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขยะ
มูลฝอย และแนวทางการจัดการน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประชาชน รวมถึงเจ้า
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว
       
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชาย
หาดของประเทศไทย เป็นที่รู้จักทั่วโลก มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการพัฒนาธุรกิจการท่อง
เที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่และสร้างราย
ได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก แต่การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มีปัญหามลพิษในด้านต่างๆ ตามมาด้วย

โดยเฉพาะด้านน้ำเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของนักท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัย และสถาน
ประกอบการ ในขณะที่ระบบการจัดการยังมีไม่เพียงพอ ทำให้คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณชายหาดท่องเที่ยว
หลายแห่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีปัญหาการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
ระบายน้ำเสียลงสู่ชายหาด และมีขยะมูลฝอยในทะเลและชายหาด กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ 3
จังหวัดภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC)
โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ภาคตะวันออกมีการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน
       
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและ
ขยะมูลฝอย โดยใช้แนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” โดยอาศัยการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน รวมถึงการสนับสนุนจากกองทัพ
ดำเนินกิจกรรมสำคัญ

ได้แก่ 1. การให้คำแนะนำแนวทางปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ 2. การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 3. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ
เสียและขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของตนเอง
     
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดประชุมสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไข
ปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว” โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบ เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และมี
แนวโน้มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และ
แนวทางการจัดการน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน มีความตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วน
ร่วมรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวให้กลับมาใสสะอาด เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงามเอื้อ
ต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วม จำนวน
ประมาณ 500 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ครอบครอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ชุมชน เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
20
ผู้ว่าชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง และน้ำได้ไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกเทศบาลอ่างศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลอ่างศิลา ให้การต้อนรับคณะ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยพันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง พันเอก
(พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) สำนัก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง หลังฝนที่ตกลง
มาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดในพื้นที่ลุ่ม ทำให้ประชาชนสัญจรไปมา
อย่างลำบาก อีกทั้งน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักในพื้นที่
ตำบลเสม็ด ส่งผลให้ยานยนต์ต่างๆ ไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได้ นอกจากนี้น้ำยังไหลเอ่อเข้าท่วมขังบ้าน
เรือนประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานประกอบการ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากข้าวของ เครื่อง
ใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุเชื่อว่าน่าจะมาจากขยะมูลฝอยอุด
ตันท่อระบายน้ำ หรือการถมที่ปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัยทับเส้นทางระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำไม่ทัน
และในขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้เทศบาลตำบลเสม็ด นำเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออก
และให้จัดหาสถานที่อพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไปพักพิงอยู่ชั่วคราวจกกว่าน้ำจะลด
และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้ที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น

ซึ่งหลังจากสำรวจเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ฝนก็ยังคงตกลง
มาอยู่อย่างต่อเนื่อง และได้สั่งการให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอำเภอ ให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังในการ
ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และกำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
อย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในที่ราบลุ่มริมน้ำที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลเตรียมตัว
และเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจากฝนที่ตกหนักอย่าง
ใกล้ชิดด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10