Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561  ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17  เมษายน 2561 นั้น ได้ตั้งจุดรวม
จำนวน 27 จุด จุดบริการประชาชน จำนวน 37 จุด และจุดบริการทางน้ำ จำนวน 4 จุด ในพื้นที่ 11 อำเภอ
มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 6,504 คน นอกจากนี้ยังมีจุดบริการของอาชีวะอาสา จำนวน 4 จุด เพื่อเป็นการ
ดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชน โดยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกเยี่ยม
จุดอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพาทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ้านบึง ส่วนนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน ในเขตอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ
และนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชน
ในพื้นที่เขตอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตามมาตร
การเน้นหนักในการใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561ทั้งในด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบน ท้องถนน และลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
2
พิธีมอบโล่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและศิลปินดีเด่น

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ฯ

ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 11 -19 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าศาลกาลงจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง โดย
ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นพิธีเปิดงาน ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้มีผลงานดีเด่น
ทางวัฒนธรรมและศิลปินดีเด่น ประจำปี 2561

นายสามารถ เทียงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมยอย่องเชิดชู
เกียรติศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 โดยมีความเป็นมา
พอสังเขปดังนี้ การคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนิน
การมาตั้งแต่ปี 2526 โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วัฒน
ธรรมจังหวัดชลบุรี หรือโรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวจนถึงปี 2552 จังหวัด
ชลบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการต่อในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวม
ระยะเวลา 35 ปี โดยประมาณ มีศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 138 คน

และในปีนี้ มีผู้ได้รับศิลปินดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม จำนวน 8 ท่าน โดยแบ่งออกได้ดังนี้
ด้านศิลปินดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ เกตุแก้ว สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) นางละเอียด คชวัฒน์
สาขาศิลปะการแสดง (การดนตรี) และนางประพิมพ์ เอกพจน์ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน)
ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายมาย ไชยนิตย์ สาขานันทนาการ
และ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม นายสมพงษ์ สามารถ สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร
และนายนคร วรรัตน์ สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการสวัสดิการและธุรกิจชุมชน นายนัชชา ขาวกระจ่าง
สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการผลิตและบริโภค และสุดท้ายเป็นพระสงฆ์ คือ พระราชสิทธิวิมล ที่ปรึกษา
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม ผู้มีผลงานดีเด่นฯ สาขามนุษยศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุรี ได้นำโล่ไปถวายท่านที่วัดใหญ่อินทารามต่อไป     

สำหรับศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นบุคลากร ที่สร้าง
คุณประโยชน์อย่างมากมาย ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นผู้ที่อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษที่ได้สั่งสมมา ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ทำให้ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของชุมชนท้องถิ่น ไม่สูญหายไป
เกิดการสืบสาน ต่อยอดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และในปีนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะนำมามอบให้
แก่ทุกท่าน ในวันประชุมศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นฯ ในปีต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
3
สาวงามที่ร่วมประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2561 เข้ารายงานตัวพร้อมจับหมายเลข

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจับหมายเลข
การประกวดนางสงกรานต์และหนูน้อยสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมที่ดินจังหวัดชลบุรี

ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ระหว่าง
วันที่ 11 -19 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้าศาลกาลงจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง ได้จัดการประกวดนาง
สงกรานต์ ประจำปี 2561 และในปีนี้เป็นปีแรก ได้จัดการประกวดหนูน้อยสงกรานต์จังหวัดชลบุรี และในวันนี้นาย
กิตติพงษ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ในฐานะคณะกรรมการจัดการประกวดได้เชิญสาวงามทั้งหมด
จำนวน 54 คน และเด็ก จำนวน 34 คน เข้ารายงานตัวพร้อมจับหมายเลข
เพื่อใช้ในการประกวดในวันที่ 11 เมษายน 2561 นี้

สำหรับการประกวดนางสงกรานต์และหนูน้อยสงกรานต์ ประจำปี 2561 จัดขึ้นในพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ เวที
กลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ 18.00 น เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์
ประจำปี 2561 จากนั้นเป็นการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และตัดเลือก 10 คน เดินโชร์ตัวและตอบคำถามทั้ง 10 คน
ตันสินเข้ารอบ 4 คน และประกาศผลรางวัล จากนั้นในเวลาประมาณ 20.50 น. เริ่มการประกวดนางสงกรานต์ สาว
งามทั้งหมดขึ้นเวทีเพื่อให้คณะกรรมการให้คะแนน จากนั้นประกาศรายชื่อ 15 คน ขึ้นเวทีผู้เข้ารอบเพื่อประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนและขวัญใจชาวดิน และประกาศผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย และมอบรางวัลต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ 
4
จังหวัดชลบุรี จัดงานวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัด
ชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ

ตามมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็นระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ล้ำเลิศ
ด้วยพระกฤษดาภินิหาร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณลันพ้น ที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในนามของข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี
ทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมกันมาชุมนุม ณ มณฑลพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหา
กษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ล้ำเลิศด้วยพระกฤษดาภินิหาร น้อมรำลึกถึงประมากกรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ทรงปกแผ่
พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ราษฎรทั้งปวงยังคงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ขอมหิทธานุภาพแห่งพระองค์ ทรงอภิรักษ์ชาติไทย และองค์พระผู้ทรงราไชยศวรรยา สืบเนื่องในมหา
จักรีบรมราชวงศ์ ให้สถิตเสถียรสถาพรสืบกาลนาน ของพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ทรงอภิบาลบันดาลดล ให้พระ
บรมราชวงศ์และพสกนิกรแห่งราชอาณาจักรไทย สุขสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคล โดยทั่วกัน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณูปการ
แห่ประเทศ และประชาชนเป็นล้นพ้นสุดที่จะพรรณนาได้ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหา
ด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณ อันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบ
กระเทีอน ทั้งผลประโยชน์ของประเทศ และสัมพันธไมตรีระหว่างกัน นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินใน
รัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม ในส่วนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองปละประชาชนนั้น ได้เป็นที่ประจักษ์
ชัดว่าการเศรษฐกิจของประเทศในรัชสมัยมั่งคั่งมั่นคงยิ่งกว่ายุคใดๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี
ได้มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวางรายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็มที่ ข้า
ราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการปรับปรุงระบบการเก็บ
ภาษีอากรทั้งภาษีอากรเก่าและใหม่ สามารถเกื้อกูลการพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็นผลให้ชาติไทยคงความเอกราช
อยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   
5
จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน และได้มอบพิธีประกาศ
เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นประพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธ
ศักราช 2471 มีผลใช้บังคับ เป็น การจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนด
ให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวัน
ข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตร
ยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีได้อ่านพระบรมราโชวาทของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นอ่านคติธรรมจาก สมเด็จพระอริย
วงศษคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสารจาก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2561

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัน
ข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติ
คุณให้กับผู้ซึ่งได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ซึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชลบุรี
โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานและคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการต่างๆ ที่เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัด
เลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
จำนวน 4 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สุพจน์ พวงลำใย นายแพทย์เชียวชาญ สังกัด
โรงพยาบาลชลบุรี นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การพศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกาชลบุรี เขต1 และ
นายศุภเดข จันทรศิลาพร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการสังกัดสำนักงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งข้าราชการ
ทั้งสี่ราย ได้เดินทางไปรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากนายกรัฐมนตรี
(นายประยุทธ จันทร์โอชา) ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นดังกล่าวพบว่ามีข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้
รับประกาศเกียรติคุณของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของจังหวัดชลบุรี
ประจำปี 2560 จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายวันชัย พันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัย
ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 นางอรวรรณ เหล่าการีย์ นักวิชาการสาธารณ
สุขชำนาญการสังกัดโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นายวิชิต เหลาทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบึงตะกู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลุบรี เขต2 นางสุจิตรา สมวาทสรรค์ แทพย์แผนไทยปฏิบัติการ
สังกัดโรงพยาบาลชลบุรี นายนทพล ทรงเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดชลบุรี และนางอรุณี ลาภสิริวงษ์สกุล พนักงานบัตรรายงานโรค ส2 สังกัดโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีการปฏิบัติงานทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
สมควรได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559
จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดทำประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ
6
ชลบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2561 ณ อาคารภาค
บริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนม์
มายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3
จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมี
ต่องานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย

นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทยและพสกนิกร
ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างมีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา
2 เมษายน 2561 ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเพทรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงดำรงตำแหน่ง
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 จนถึงปัจจุบัน ทรงประกอบพระราชกรณีย
กิจให้เกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติ ทั้งประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทรงสนพระทัย
ในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยที่จัดเป็นภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การให้การรักษาพยาบาลการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และการพยาบาล

นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภา
กาชาดไทยกำหนด โดยในแต่ละปีนั้นมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น นับเป็นแรงจูงใจและ
สร้างความปีติยินดี ภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างยิ่ง ทำให้มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนเพื่อมากขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทยเสมอมา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   
7
วัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อส่งเสริมการอ่านและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
มอบเกียรติบัตร ให้หน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จังหวัดชลบุรี และโครงการ
คัดเลือก เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด

นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัด
เลือกหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วย
งานต้นแบบการส่งเสนริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี และร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี และร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านของจังหวัดชลบุรี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ห้องสุมดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง ห้องสุมดประชาชนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี โรงเรียนวัดแก้วศิลา
ราม อำเภอพนัสนิคม ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง อำเภอพานทอง โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
อำเภอหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อำเภอเมืองชลบุรี ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านบึง อำเภอ
บ้านบึง ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ และห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด จากสถานศึกษา
ในระดับประถมศึกษา 1 คน ระดับมัธยมศึกษา 1 คน และระดับอุดมศึกษา 1 คน เพื่อส่งข้อมูลประวัติและผลงาน
เข้ารับคัดเลือกระดับภาคต่อไป

และผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงพัสวี น้อยการ โรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง – เซ็ง พรประภา) และเด็กหญิงสาริศา วาริชา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และ
ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายฐิติรัตน์ กองอังการ โรงเรียนเกาะโพธิ์ และเด็กชายทรงศักดิ์ จันพิมาย โรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยา  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อันดับ 1 ได้รับการเสนอข้อมูลประวัติและผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกระดับภาคต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
8
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัด
ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมี
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม
พร้อมด้วยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับในที่ประชุมนายนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม ได้แจ้ง
ในที่ประชุมหลายเรื่อง โดยเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี บริษัท ห้างร้าน และ
พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมบริจาคของรางวัล เพื่อใช้ในร้างค้ากาชาด ในงานนมัสการ
พระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 จากนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
ได้รายงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี
ประจำปี 2561 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 11 เมษายน 2561 กิจกรรมภายในงาน และกิจกรรมขบวนแห่วัน
สงกรานต์ 13 เมษายน 2561 จากนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี รายงาน
เตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากนั้นสำนักงานสาธารณ
สุขจังหวัดชลบุรี รายงานถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังไม่มีผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษสุนักบ้า พร้อมทั้งเตือนภัยเด็กและเยาวชน เรื่องเด็กจมน้ำ เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมและ
อากาศร้อน ทำให้เด็กและเยาวชนลงเล่นตามหนอง คลอง บึง จึงยากให้ผู้ปกครองช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด
อีกด้วย และเรื่องสุดท้ายเป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดห้องสมุด
ประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอพนัสนิคม   

จากนั้น ในที่ประชุมได้แจ้งรายชื้อผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นางวรรณา ชอบอรัญ สถิติจังหวัด
ระยอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งสถิติจังหวัดชลบุรี แทนนายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
ต่อมา นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจังหวัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แทนนางจิตติมา กรีอารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

และสุดท้าย นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก
งานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชลบุรี แทนนายอโนทัย จันทร์พูล ลาออกจากราชการ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
9
จังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2561

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ตำบลพลูตาหลวง
อำเภอสัตหีบ

เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้จัดทำโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ ในเดือนมีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่
เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต และตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกร ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการกับหน่วยงานส่งเสริม
การเกษตร

นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ มีเกษตร
กรจากพื้นที่อำเภอสัตหีบและใกล้เคียงมารับบริการ กิจกรรมที่นำมาบริการในวันนี้ประกอบด้วย การบริการ
ด้านคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิก
กฎหมาย คลินิกอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอสัตหีบ ผู้นำท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร
ในการดำเนินกิจกรรมและให้บริการด้านต่างๆ อีกด้วย

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ  กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การวิจัย
และพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีอื่นๆ แล้วนำผลการวิจัยไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เพื่อพัฒนาการผลิต
และแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
โดยปกติจะดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งการส่งเจ้า
หน้าที่ไปพบปะเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีของการเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างรุนแรง จนเกษตรกร
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามลำพัง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าว จะประสบผลสำเร็จได้นั้น
จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรด้วย ซึ่งเกษตรกรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด การระบาดของโรคแมลงจึงจะลดน้อยลงหรือหายไป เช่น หนอนหัวดำมะพร้าว

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่
พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรไปในคราวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโครงการบูรณาการที่สำคัญตาม
นโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการร่วมกันและ
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง

เพราะเกษตรกรที่มารับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และ
ด้านอื่นๆ อีก ซึ่งจะเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล และหากต้องการติดต่องานหลายๆ เรื่อง หรือหลายหน่วยงาน ซึ่ง
ปกติอาจจะต้องไปหลายๆ ที่ เนื่องจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ อาจจะอยู่ห่างไกลกัน ทำให้เกษตรกร
เดินทางไปไม่สะดวก เพราะต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยังได้บูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
10
กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสะสมคะแนนเพื่อการลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอร์ไทด์ รีสอร์ท บางแสน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ส่งเสริมให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สารต่อโครงการส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณราการ Energy Points 2 เปิดโอกาสให้ SMEs
ที่พลาดโอกาสจากโครงการแรกและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครางการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โครงการ Energy Points เป็นการสนับสนุนให้ SMEs เริ่มประหยัดพลังงานด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ โดยเริ่ม
จากผู้บริหารประกาศนโยบายด้านพลังงาน รับทันทีคะแนนที่ 1 (Policy Point) แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนิน
การด้านพลังงานในองค์กร รับคะแนนที่ 2 (Energy Man Point) จัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี
รับคะแนนที่ 3 (Planning Point) และทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ รับคะแนนที่ 4
(Review Plan Point) ซึ่งในทุกๆ ขั้นตอนมีตัวอย่างแนวทางให้ SME สามารนำไปศึกษาและปรับใช้กับ
ตนเองตามความเหมาะสมได้

สำหรับคะแนน Energy Points สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน เช่น การอบรมแนว
ทางการอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชมโรงงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำ และรับ
เงินสนับสนุนให้การลงทุนปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 30  ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 300,000
บาทนิติบุคคล และตอนนี้ได้เริ่มโครงการส่งเสริมการอนรักษ์พลังในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
Energy Points 2 ซึ่งได้มีกำหนดจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการใน 18 กลุ่มจังหวัด ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 และในวันนี้ได้จัดที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีและเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามนโยบาย
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรัก์พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SME จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองที่สนใจ มาร่วมกันช่วย
ชาติประหยัดพลังาน โดยสามารถเริ่มสะสม Energy Points แบบบูรณราการพร้อมกนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.energypoints.info หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาบันพลัง
งานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยศัพท์ 02-3451252-3 โทรสาร 02-3451258
หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมติดตามชมภาพความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เคยร่วมโครงการ
Energy Points และความคืบหน้าโครงการของโครงการ Energy Points แบบบูรณาการได้ที่ facebookfanpage
Energy Points /Line@energypoints และ youtube Energy Points Channel

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ     
Pages: [1] 2 3 ... 10