Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
ชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรทบทวนสมาชิกอาสารักษาดินแดน

ชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรทบทวนสมาชิกอาสารักษาดินแดน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม
หลักสูตรทบทวนสมาชิกอาสารักษาดินแดน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ อาคารกีรติ
สิริโยธิน มณฑลทหารบกที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบานสำคัญเร่งด่วนสร้างความเชื่อมั่นแห่งรัฐในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
ต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเป็นจำนวน
มาก โดยเฉพาะสถานบันเทิง สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ
และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายอภิชาต นิลสลับ ป้องกันจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลลุรี มีสมาชิก
จำนวน 165 นาย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมความพร้อมของกำลังพล
เช่น การตั้งด่านตรวจค้น การควบคุมฝูงชน การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอำนวย
ความสะดวกการจราจร และการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ

สำหรับการฝึกอบรมทบทวนในวันนี้ มีผู้เจ้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 65 นาย โดยฝึกอบรมตั้งแต่
วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 3 วัน 2 คืน โดยได้รับความนุเคราะห์จากมณฑลทหารบกที่ 14 ใช้อาคาร
สถานที่ฝึกอบรมและครูปกครอง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และโรง
พยาบาลชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี มีสามชิกองอาสารักษาดินแดน เป็นกำลังพล
สำคัญของข้าราชการฝ่ายปกครอง และยังเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
อย่างต่อเนื่อง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ชลบุรี มีความห่วงใยกำลังพล ต้องการให้มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ขอให้ท่านมีความตั้งใจ ใส่ใจในการฝึกอบรมให้เกิดความชำนาญและเชียวชาญ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยครูฝึกและวิทยากรได้นำความรู้และเทคนิคใหม่ๆ และประสบการณ์การทำ
งานมาถ่ายทอดให้ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านตั้งใจในการฝึกอบรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
2
เกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รับมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบาย และมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรได้หลายหลายมีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ ทำแล้วมีตลาดรองรับ ขายได้ราคา ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นไป

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดสำคัญจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศไทย มีอัตราความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างสูงใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาห
กรรม และด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการเกษตร มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 1,145,426 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจที
สำคัญหลายชนิด และจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาว 160 กิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์
ด้านอาหารทะเล มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลเพื่อจำหน่ายเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงงานแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณ
ราการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมกันส่งเสริม ผลักดัน
ภาคการเกษตรทั้งในด้านการผลิตและการตลาด โดยดำเนินการจัดประชุมสัมมนา เป็นรายภาคจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งจังหวัด
ชลบุรีเป็นจัดการประชุมครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และประมงอำเภอ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก พาณิชย์จังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด และภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 1,192 คน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทใน
การช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสินค้าเกษตรกรราคาตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับ ซึ่งต้องทำการ
แก่ไขโดยเร่งด่วน การกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดั้งนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งผลักดันนโยบายสำคัญของ
กระทรวงฯ ลงสู่พื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างขัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านกลไกสำคัญคือบุคลากรในพื้นที่ที่มีตั้งแต่ระดับ
จังหวัดจนถึงระดับตำบล การมอบนโยบายในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และสื่อสารให้เกิดความเชื่อมโยง
นโยบายจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการเชื่อมประสานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับภาคส่วนอื่นที่ร่วมกันขับเคลื่อน ภาคการเกษตรให้ระบบการผลิตและการตลาดมีความสอดคล้องสมดุลกัน จึงอย่างให้ทุก
หน่วยงานในทุกระดับต้องให้ความร่วมมือสอดประสานการดำเนินงานร่วมกันอย่างเต็มที เพื่อให้การขับเคลื่อนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของ
เกษตรกรได้ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
3
พาณิชย์ชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2560 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ดำเนินโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์ในพัฒนาและ
ส่งเสริมได้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้องค์กรธุรกิจเกิดความน่าเชื่อถือ
และสามารถสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้จัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับคุณสมบัติของธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ คือ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องส่งงบประมาณเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อเนื่อง
ทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอดด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

ในการนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลระดับจังหวัด และรางวัล
ระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้มีบริษัทจำกัดสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี
2560 จำนวน 5 ราย และได้รับรางวัลทั้งหมด โดยรางวัลประเภทระดับจังหวัด จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท
เอส.พี.เค.เครน จำกัด ได้รับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ชั้น6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรางวัลระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
บริษัท ซัมมิท โซว่า แมนูแผคเจอริ่ง จำกัด บริษัท ไทยอิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยอิสเทิร์นอินใน
เวชั่น จำกัด และบริษัท ไมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด

ปริญญา/ข่าว/ภาพ
4
สำนักพุทธชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สมัครบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “เสาอโศกผู้นำ
ศีลธรรม” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

นายสุรยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาอโศก
ผู้นำศีลธรรม” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ หอ
ประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังนี้

1.พระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อำเภอบางละมุง
และอาจารย์ชะบา อ่อนนาค หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ในการนี้สำนักงาน
พระพุทธศาสนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และในที่ประชุมมีมติคัด
เลือกพระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อำเภอบาง
ละมุง เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สมัคร ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก คณะ
กรรมการฯ ขอให้จังหวัดชลบุรีออกใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อาจารย์ชะบา อ่อนนาค หัวหน้างานส่งเสริมคุณ
ธรรม จริยธรรม โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   
5
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2561
     
วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุม
ชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาว
ชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจาก
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม

พร้อมด้วยนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายภวัต เลิศมุกดา รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง
นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี
และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุม
แต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับในที่ประชุมนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม
ได้แจ้งในที่ประชุมหลายเรื่อง  โดยเริ่มที่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ได้อันเชิญ
นพปฏถสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ไปประดิษฐานที่วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีสวดมนต์ถวาย
เป็นพระราชกุศลทุกวันจันทร์ที่หนึ่งของเดือน ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ส่วน
เรื่องต่อมาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้รายงานความคืบหน้าการเปิด
ใช้ด่านเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ช่วงชลบุรี-พัทยา จากนั้นบริษัทที่ปรึกษาฯการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้ชี้แจ้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา
ซึ่งในขณะนี้ได้ศึกษาโครงการและได้เตรียมวางแผนงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
จากนั้นสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้ชี้แจงโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนที่มีราย
ได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จากนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบราราชินีนาถ ในรัฐกาลที่9 เป็นประจำทุก
วันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดปี 2561 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ได้จัดขึ้น ณ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลหน้า
พระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

จากนั้นศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมเกษตรกรรมครั้งที่ 20
ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้น นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเกาะสีชัง ขอเชิญเที่ยว
งานนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561
จากนั้นมณฑลทหารบกที่ 14 โดยพลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14ได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และได้สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น สถานที่สำคัญ เมือง
ท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มรถรับจ้าง และเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อย จาก
นั้นนายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้นำกิจกรรมเด่นของจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับเผยแพร่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เริ่มที่นายถาวร วัฒนกุล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี แทนนายชาญณงค์ สุหงษา
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ นางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดเชียงราย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แรงงานจังหวัด
ชลบุรี แทน ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา นางดวงสุดา เมืองวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชลบุรี แทนนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชา
การ 3 นายอัครเดช เรียนหิน นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิบัติรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ปฏิรูปทีดินจังหวัดชลบุรี แทนนายวัฒนา มังธิสาร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปฏิรูปทีดินจังหวัดกำแพงเพชร
นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 แทนนางดวงสุดา เมืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นางสาววรางคณา สิงหะไกรวรรณ
สรรพสามิตพื้นทีเพชรบูรณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชลบุรี1 แทนนางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และสุดท้าย นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์ สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 5 กรมสรรพสามิต ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี2 แทนนางสุรีย์ ศรีสุข ย้ายไป
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่8 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่8 กรมสรรพสามิต   

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ   
6
กาชาดจังหวัดชลบุรี ดำเนินการเลือกคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

กาชาดจังหวัดชลบุรี จัดการดำเนินการเลือกและแต่ตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีชุดใหม่
     
วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีชุดใหม่ ณ ศาลากลางเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
       
เนื่องจากกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ครบวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีชุดใหม่ขึ้น จำนวน 14 คน
(วาระ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ซึ่งเป็นข้อบังคับของสภากาชาดไทย
       
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก
งานจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจงรูปแบบการเลือกตั้ง โดยให้สมาชิกที่มาร่วมงานในวันนี้ ประมาณ 250 คน ซึ่งมี
สมาชิกเสนอชื่อจำนวน 18 คน จึงได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อให้เหลือ 14 คน โดยมีนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี เป็นคนลงคะแนนคนสุดท้าย หลังลงคะแนนเสร็จแล้วได้นับคะแนนเพื่อได้กรรมการกาชาดจังหวัด
ชลบุรีชุดใหม่ 14 คน จากนั้นสภากาชาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายเหล่ากาชาด เหรัญญิก และเลขานุการ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
แล้วให้สภากาชาดไทยแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
7
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯลงพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อตรวจเยี่ยมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
     
วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
       
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการประชุมหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้มีประเด็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ แผนจัด
การสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการบุกรุกทลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
     
สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 5 จังหวัด เริ่มที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม เสนอแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC จากนั้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 รายงานสถานการณ์มลพิษใน
พื้นที่ภาคตะวันออก และกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานศูนย์ควบคุมมลพิษภาคตะวันออก (ระยอง) ส่วนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 5 จังหวัดชลบุรี ได้รายงานถึงปัญหา
สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าที่แต่ละจังหวัดนะเสนอคณะรัฐมนตรี

จากนั้นสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และสุดท้าย
ด้านทรัพยากรน้ำ ได้มีสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ได้เสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน และสำนักงานทรัพยากรน้ำ
บาดาลเขต ได้เสนอแผนการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
     
ด้านพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC แล้ว ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการแก้
ไขปัญหาต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
8
พิธีเปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก ครั้งที่ 3

พิธีเปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก คอร์ส “Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน” ครั้งที่ 3
       
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก คอร์ส “Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน” ครั้งที่ 3 ของศูนย์การ
เรียนสาหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลชลบุรี ณ วัดเขาน้อยคีรีวัน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
         
ตามที่เด็กๆ ที่เจ็บป่วยเรื้อรังต้องเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล เป็นระยะเวลานานหรือเป็นระยะๆอย่าง
ต่อเนื่อง จากโรคเรื้อรังต่างๆผลจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ทำให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายที่
ต้องได้รับความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากการบำบัดรักษาทางการแพทย์และด้านจิตใจที่เกิดความท้อแท้
หมดกำลังใจและผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดความอ่อนแอ  หวาดกลัว  ซึมเศร้า สับสน วุ่นวาย  เบื่อ
หน่ายกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน เกิดความเครียดและความวิตกกังวลต่อสภาพ
ความเจ็บป่วยของตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก

เหตุดังกล่าวจึงได้มีการจัดทำโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรักเพื่อเป็นแนวทางช่วยเยียวยาทางด้าน
จิตใจให้กับเด็กเจ็บป่วยและผู้ปกครองมีกำลังใจต่อสู้โรคภัยโดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 

โดยดำเนินมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่1 ใช้หลักสูตร “2 วันแห่งการตื่นรู้ ก้าวสู่หัวใจโพธิสัตว์”
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ส่วนครั้งที่ 2 หลักสูตร“Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน รุ่นที่2”วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 3 หลักสูตร“Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน รุ่นที่ 3”ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็น ไทย มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตใจเด็กป่วยและ
ผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี2.เพื่อเสริมสร้างจิตใจเด็กป่วยและผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กเจ็บป่วยผู้ปกครองได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มอีกด้วย
       
นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดโครงการ ในครั้งนี้ เพื่อให้เราทุกคน ทุกๆฝ่ายได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของลูกๆเด็กป่วยและผู้ปกครองทั้งหลาย ว่าเขาเหล่านี้ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายที่ต้องได้รับความเจ็บ
ปวดอันเนื่องมาจากการบาบัดรักษาทางการแพทย์และด้านจิตใจที่เกิดความท้อแท้ หมดกาลังใจ เกิดความอ่อนแอ หวาดกลัว
ซึมเศร้า ผมเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทาให้ลูกๆเด็กป่วย ผู้ปกครองได้มีกาลังใจ ช่วยเยียวยาทางจิตใจ สร้าง
ความเข้มแข็ง ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทาให้เด็กป่วยและผู้ปกครองเผชิญต่อโรคร้ายได้อย่างมีสติ
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
9
ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด
         
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการจัดพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลา
กลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
         
จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
       
สำหรับกำหนดการพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีมาพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) วางพวง
มาลัย จากนั้นประธานพิธีมายังโต๊ะเครื่องบวงสรวงหน้าพระมารุมาศจำลอง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นพราหมษ์ อ่านโองการบวงสรวงจบแล้ว
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นอันเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร
และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปประดิษฐาน ณ รถยนต์เพื่อนำไปประดิษ
ฐานที่พระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
10
ชาวชลบุรี ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสปีใหม่

ชาวชลบุรี ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสปีใหม่  ๒๕๖๑ เพื่อเป็นศิริมงคล
           
เมื่อวันที่วันนี้ ๓๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ  รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)
         
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
กำหนดการจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เป็นมงคล แทนการละเล่นหรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น โดยร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศและหน่วย
งานภาครัฐและเอกชน เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม
         
จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จึงขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชน พร้อมทั้งครอบครัว ลด ละ เลิก
อบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมทำกิจกรรมเป็นสิริมงคลดังกล่าว ณ วัดใหญ่อินทาราม(พระอารามหลวง) ในวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๒.๐๐ น.

นอกจากนี้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมตักรบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ เพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย
         
สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัดชลบุรีได้จัดสวดมนต์ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้ อำเภอ
เมืองชลบุรี ที่วัดเขาบางทราย วัดใหญ่อินทาราม และหอพระพุทธสิงค์ฯ อำเภอพนัสนิคม วัดนามะตูม อำเภอศรีราชา
วัดศรีมหาราชา (วัดใน) อำเภอบางละมุง วัดญาณสังสรารามวรมหาวิหาร ชัยมงคล อำเภอพานทอง วัดโป่งตามุข
อำเภอสัตหีบ วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี้) อำเภอหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่ศิริธรรม อำเภอบ่อทอง วัดบ่อทองราษฎร์อำรุง
อำเภอเกาะจันทร์ วัดเกาะโพธาราวาส และอำเภอเกาะสีชัง หน้าศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว
Pages: [1] 2 3 ... 10