ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบอร์ดของ.....สัตหีบบีชดอทคอม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี => ข่าวสารประชาสัมพันธ์.....จังหวัดชลบุรี => Topic started by: sattahipbeach on กุมภาพันธ์ 12, 2018, 10:20:35 AM

Title: เกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่
Post by: sattahipbeach on กุมภาพันธ์ 12, 2018, 10:20:35 AM
เกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รับมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบาย และมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรได้หลายหลายมีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ ทำแล้วมีตลาดรองรับ ขายได้ราคา ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นไป

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดสำคัญจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศไทย มีอัตราความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างสูงใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาห
กรรม และด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการเกษตร มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 1,145,426 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจที
สำคัญหลายชนิด และจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาว 160 กิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์
ด้านอาหารทะเล มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลเพื่อจำหน่ายเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงงานแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณ
ราการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมกันส่งเสริม ผลักดัน
ภาคการเกษตรทั้งในด้านการผลิตและการตลาด โดยดำเนินการจัดประชุมสัมมนา เป็นรายภาคจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งจังหวัด
ชลบุรีเป็นจัดการประชุมครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และประมงอำเภอ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก พาณิชย์จังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด และภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 1,192 คน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทใน
การช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสินค้าเกษตรกรราคาตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับ ซึ่งต้องทำการ
แก่ไขโดยเร่งด่วน การกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดั้งนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งผลักดันนโยบายสำคัญของ
กระทรวงฯ ลงสู่พื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างขัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านกลไกสำคัญคือบุคลากรในพื้นที่ที่มีตั้งแต่ระดับ
จังหวัดจนถึงระดับตำบล การมอบนโยบายในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และสื่อสารให้เกิดความเชื่อมโยง
นโยบายจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการเชื่อมประสานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับภาคส่วนอื่นที่ร่วมกันขับเคลื่อน ภาคการเกษตรให้ระบบการผลิตและการตลาดมีความสอดคล้องสมดุลกัน จึงอย่างให้ทุก
หน่วยงานในทุกระดับต้องให้ความร่วมมือสอดประสานการดำเนินงานร่วมกันอย่างเต็มที เพื่อให้การขับเคลื่อนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของ
เกษตรกรได้ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ